Nawigacja

Aktualności

Ogólnopolska konferencja naukowa „Regionalne oficyny i regionalne środowiska literackie w polityce kulturalnej PRL (1956–1989)” – Łódź, 18–19 czerwca 2018 (termin przyjmowania zgłoszeń upłynął)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biuro Badań Historycznych IPN-KŚZpNP w Warszawie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej
 
Regionalne oficyny i regionalne środowiska literackie w polityce kulturalnej PRL (1956–1989)
 
Łódź, 1819 czerwca 2018
 
Konferencja organizowana w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze PRL wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych. 
 
Po przypadającej na lata 1950–1955 centralizacji ruchu wydawniczego w 1956 r. nastąpiła aktywizacja lokalnych środowisk twórców, a także miejskich i wojewódzkich gremiów partyjnych, dążących do powołania regionalnych oficyn wydawniczych. Literaci mieszkający
poza Warszawą musieli latami czekać na wydanie książek w stołecznych firmach, część z nich nie mogła się przebić na ogólnopolski rynek wydawniczy. Czytelnicy nie znali dorobku „swoich” autorów. Taka sytuacja nie sprzyjała ożywieniu twórczości literackiej. Regionalne oficyny, promujące twórczość pisarzy z terenu, na którym działały, miały zmienić ten stan rzeczy. W kolejnych latach powołano regionalne wydawnictwa w Łodzi, Lublinie, Poznaniu, Gdyni, Katowicach i Olsztynie. W prowadzonej przez nich polityce wydawniczej ścierały się interesy lokalnych środowisk twórczych i partyjnych. 
 
Celem organizowanej konferencji będzie naukowa refleksja nad polityką wydawniczą PRL i rolą wymienionych środowisk w kształtowaniu kultury książki. Zamiarem organizatorów jest analiza następujących zagadnień: 
  • decentralizacja ruchu wydawniczego w PRL,
  • polityka kulturalna lokalnych struktur władzy oraz relacje na linii wydawnictwa – partia,
  • działalność oddziałów Związku Literatów Polskich,
  • ludzie lokalnych środowisk literackich,
  • polityka wydawnicza regionalnych oficyn,
  • wpływ Głównego Urzędu Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk oraz innych instytucji na repertuar wydawniczy,
  • dystrybucja produkcji regionalnego dorobku przez Dom Książki,
  • kiermasze, spotkania autorskie, zjazdy pisarzy i inne inicjatywy związane z książką i obiegiem wydawniczym,
  • polityka personalna wydawnictw.
Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna, zatem prelegenci będą zobowiązani do dostarczenia w ciągu miesiąca po zakończeniu konferencji tekstów dostosowanych do instrukcji wydawniczej IPN.
 
Konferencja odbędzie się 18–19 czerwca 2018 r. w Łodzi. 
 
Wypełnione zgłoszenia udziału w konferencji (na załączonym formularzu) osób pragnących wygłosić referat przyjmowane będą do 15 kwietnia 2018 r. (termin został  przedłużony)
 
Program konferencji zostanie ustalony do 22 kwietnia 2018 r.
 
Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować do organizatorów konferencji:
dr Magdalena Rzadkowolska
magdala36@interia.pl
dr Evelina Kristanova
evlin@toya.net.pl
do góry