Nawigacja

Edukacja – Łódź

Lekcje

Co kryją archiwa IPN?

Biuro Edukacji Publicznej we współpracy z Biurem Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN przygotowało propozycję lekcji archiwalnej z wykorzystaniem wybranych dokumentów z archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Lekcja składa się z dwóch części: w pierwszej uczniowie poznają zasady działania archiwum i proces postępowania ze zgromadzonymi tam dokumentami; druga część ma charakter warsztatowy i polega na analizie dokumentów z zasobu łódzkiego BUiAD (materiały SB z lat 80. dotyczące Festiwalu Muzyków Rockowych w Jarocinie). Propozycja jest skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia trwają 90 min. i odbywają się w siedzibie Oddziału IPN w Łodzi przy ul. Orzeszkowej 31/35.

Prosimy o umawianie się na lekcje z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Zgłoszenia:
OBEP IPN Łódź – Paweł Kowalski,
tel. 42 616 27 16,mail pawel.kowalski@ipn.gov.pl

Lekcje z historii najnowszej

Zajęcia są prowadzone w szkołach bezpłatnie przez pracowników IPN oraz współpracujących z instytutem edukatorów. Uczniowie poznają jeden z tematów związanych z najnowszą historią Polski. Dzięki bogatemu materiałowi źródłowemu i zastosowaniu różnorodnych metod dydaktycznych lekcje zachęcają do samodzielnych poszukiwań.

Prosimy o umawianie się na lekcje z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Zgłoszenia:
OBEP IPN Łódź – Paweł Kowalski,
tel. 42 616 27 16,mail pawel.kowalski@ipn.gov.pl

 • Przebieg i następstwa wojny obronnej 1939 r. – (przygotowanie Niemiec, Polski i ZSRS do wojny; główne kierunki uderzenia niemieckiego i najważniejsze bitwy; wkroczenie wojsk sowieckich i tego następstwa; los jeńców wojennych w III Rzeszy i ZSRS; powstanie rządu RP na uchodźstwie).
 • „Na drogach września" – lekcja o bohaterach Wojny Obronnej 1939 r. dla uczniów szkół podstawowych. W zajęciach wykorzystane będą fragmenty audycji radiowej i filmu fabularnego oraz gra edukacyjna „Awans".
 • Ziemie polskie pod dwiema okupacjami – tematem lekcji jest podział administracyjny okupowanych ziem polskich, gospodarka okupacyjna, warunki życia, dzień powszedni pod okupacją, porównanie okupacji niemieckiej i sowieckiej.
 • Zbrodnia Katyńska – uczniowie poznają przebieg zbrodni katyńskiej i jej kontekst prawny, dowiadują się, dlaczego i w jaki sposób władze komunistyczne uniemożliwiały mówienie prawdy o Katyniu.
 • Janusz Korczak  – lekcja dotycząca biografii i koncepcji pedagogicznych Janusza Korczaka, jego losów okupacyjnych wraz z krótkim omówieniem historii holokaustu, praca uczniów nad tekstami źródłowymi – fragmentami publicystyki Korczaka, wspomnieniami wychowanków i współpracowników.
 • „Naszą jedyną drogą jest praca" – tematem lekcji jest historia łódzkiego getta (Litzmannstadt Getto) – najdłużej istniejącej „dzielnicy zamkniętej", utworzonej przez Niemców na ziemiach polskich w latach II wojny światowej. Uczniowie poznają dramatyczne losy uwięzionych w getcie Żydów polskich i deportowanych do Łodzi z Europy Zachodniej. Na zajęciach uczniowie wykorzystują fragmenty dzienników, relacji i wspomnień oraz bogaty materiał ilustracyjny.
 • Zagłada Żydów w czasie drugiej wojny światowej – Żydzi w propagandzie III Rzeszy, getta i obozy zagłady, społeczeństwa europejskie wobec tragedii Żydów.
 • Polacy ratujący Żydów – zajęcia dotyczące trudnego tematu postaw Polaków wobec zagrożonych Holocaustem Żydów, pokazują warunki, w jakich przyszło działać tym, którzy z narażeniem życia zdecydowali się na pomaganie ginącym.
 • Zbrodnia Wołyńska – lekcja o ludobójczej akcji OUN i UPA na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1943–1945. Uczniowie poznają przyczyny konfliktu polsko-ukraińskiego (polityka II RP wobec mniejszości ukraińskiej, nacjonalizm ukraiński, sytuacja na Kresach po wybuchu wojny) i przebieg rzezi wołyńskiej.
 • Polskie Państwo Podziemne i ZWZ-AK w walce z okupantem niemieckim w latach 1939–1945 – struktury PPP, rozwój organizacyjny konspiracji zbrojnej, metody walki z okupantem, Powstanie Warszawskie.
 • Germanizacja dzieci polskich (1940-1945). Niemiecka polityka okupacyjna wobec nieletnich obywateli naszego państwa – ziemie polskie pod okupacja niemiecką; niemieckie instytucje zajmujące się wynaradawianiem; obozy i miejsca odosobnienia; problem rewindykacji dzieci po wojnie.
 • Niemieckie obozy na okupowanych ziemiach polskich – lekcja prowadzona w oparciu o pakiet edukacyjny IPN „Auschwitz. Pamięć dla przyszłości" przybliża historię systemu niemieckich obozów stworzonych na okupowanych ziemiach polskich; uczniowie śledząc losy więźniów poznają różnice pomiędzy poszczególnymi typami obozów oraz panujące w nich warunki.
 • Najmłodsi żołnierze Powstania Warszawskiego – wojna widziana oczyma dzieci i dorosłych – przyczyny wybuchu powstania, przebieg oraz skutki walki dla powstańców i ludności cywilnej.
 • Sztuka w okupowanej Polsce – praca ze źródłami historycznymi na temat polityki kulturalnej III Rzeszy w okupowanej Polsce, sztuki podziemnej i oficjalnej, twórczości więźniów gett i obozów.
 • Polskie podziemie antykomunistyczne (1944–1956). Losy „żołnierzy wyklętych" – sytuacja Polski w latach 1944–1945; polskie podziemie niepodległościowe po rozwiązaniu struktur Armii Krajowej; najważniejsze organizacje antykomunistyczne na ziemiach polskich; spektakularne akcje polskiego podziemia antykomunistycznego.
 • „Zachowałam się, jak trzeba" – lekcja o losach „żołnierzy wyklętych" na przykładzie jednej z najmłodszych ofiar stalinizmu w Polsce, Danuty Siedzikówny ps. „Inka". Biografia „Inki" jest pretekstem do dyskusji o patriotyzmie.
 • Nazistowska i sowiecka sztuka totalitarna – lekcja połączona z pracą nad źródłami historycznymi na temat roli sztuki w systemie nazistowskim i sowieckim.
 • PRL – państwo totalitarne? – próba odpowiedzi na to pytanie jest nie tylko swoistym podsumowaniem historii lat 1944–1989, ale i znakomitym przypomnieniem cech ustrojów totalitarnych.
 • Sztuka w służbie propagandy – lekcja przydatna nie tylko dla nauczycieli historii, pokazująca złożone relacje między światem artystów a światem władzy, akcentująca ich „flirt" z socrealizmem. Lekcja zawiera fragmenty filmu, nagrania piosenek z lat 50. oraz prezentację multimedialną.
 • Dzieje pewnego eksperymentu – gospodarka PRL – synteza dziejów gospodarczych Polski Ludowej, od wielkich budów socjalizmu do czasów kolejek i kartek. Uczniowie poznają zasób podstawowych pojęć dotyczących historii gospodarczej.
 • Zmiana modelu rodziny polskiej w XX w. – lekcja z wykorzystaniem tekstów źródłowych dotyczących zmian w prawie rodzinnym, koncepcjach pedagogicznych, roli kobiety na ziemiach polskich w XIX i XX w.
 • Kryzysy społeczno-polityczne: 1968 r., 1970 r.,1976 r. i 1980 r. – przebieg, represje, konsekwencje polityczne i społeczne, sierpień`80, NSZZ „Solidarność" – program i działanie.
 • „Krzyk szarego, zwyczajnego człowieka" – lekcja o niezwykłej formie protestu, na jaką zdobył się wobec reżimu komunistycznego Ryszard Siwiec, dokonując samospalenia w 1968 r. Na zajęciach uczniowie analizują fragmenty przesłania Ryszarda Siwca, dowiadują się o kontekście politycznym jego czynu i o różnych formach protestów przeciw rządom komunistów.
 • Grudniowy wstał świt, nie wiedział nikt nic… Stan wojenny w Polsce – lekcja pokazująca rzeczywistość stanu wojennego, jego genezę, postawy ludzi władzy i opozycji. Analiza źródeł pozwala uczniowi na podjęcie próby oceny decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego i jego znaczenia dla Polski.
 • „W samo południe" – wybory 4 czerwca 1989 – lekcja przypominająca okoliczności i skutki wyborów czerwcowych. Dzięki prezentacji multimedialnej uczniowie mogą wczuć się w atmosferę towarzyszącą przełomowi 1989 roku, a nawet przeprowadzić miniwybory w klasie.
 • „Kolejka" – lekcja o gospodarce PRL z wykorzystaniem gry edukacyjnej „Kolejka". Zajęcia składają się z dwóch części: pierwsza to krótki wykład o gospodarce Polski Ludowej i zapoznanie uczniów z regułami gry, natomiast druga to rozgrywki.
 • Dobranocka w PRL – na lekcji uczniowie zapoznają się z historią polskiej animacji dla dzieci oraz rolą, jaką odgrywała ona w kulturze polski powojennej.
 • Z flagą narodową przez najnowszą historię Polski – zajęcia dla klas IV-VI szkoły podstawowej, będące zarysem najnowszych dziejów Polski, ukazanych poprzez fotografie i krótkie teksty źródłowe. Na zajęciach uczniowie poznają najważniejsze wydarzenia z okresu historii najnowszej, dowiadują się, kiedy i po co używa się barw narodowych, ćwiczą spostrzegawczość i czytanie ze zrozumieniem.
do góry