Nawigacja

Zasób

Informacja o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi

Informacja o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi


Oddziałowe Archiwum IPN w Łodzi zgromadziło akta wytworzone przez organy bezpieczeństwa państwa, więziennictwo, sądy i prokuratury z terenu dawnych województw: miejskiego łódzkiego, piotrkowskiego, kaliskiego, sieradzkiego i skierniewickiego w granicach sprzed podziału administracyjnego z 1999 r. Ponadto zgodnie z nowym zasięgiem łódzkiej apelacji, obowiązującym od sierpnia 2010 r., przejęciu przez OAIPN w Łodzi podlegają także akta z dawnych województw płockiego i ciechanowskiego. Materiały te z powodu ograniczeń powierzchni magazynowej w łódzkim Oddziale IPN przechowywane są obecnie w Warszawie. Istotną część zasobu archiwalnego stanowią także materiały zachowane po byłej Okręgowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, a jego cennym uzupełnieniem są dary od osób prywatnych, na które składają się dokumenty i przedmioty stanowiące niekiedy bardzo osobiste pamiątki świadczące o zaangażowaniu darczyńców w działalność niepodległościową.

Od 2001 r. do zasobu archiwalnego Oddziału w Łodzi przejęto 4342,59 mb akt. Stan zasobu w metrach bieżących na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Instytucje przekazujące materiały archiwalne

Wielkość w mb

ABW (wcześniej UOP)

383,22

Policja

479,29

Policja (materiały paszportowe)

2855,61

Więziennictwo

54,55

OKŚZpNP

206,9

Archiwa państwowe

20,68

Archiwa wojskowe

30,34

Organy administracji publicznej

136,01

Sądy i prokuratury powszechne

154,3

Sądy i prokuratury wojskowe

2,37

Dary i kolekcje prywatne

19,31

RAZEM

4342,59

Ważnym elementem zasobu archiwalnego jest ewidencja kartoteczna wytworzona w okresie działalności organów bezpieczeństwa Polski Ludowej oraz kartoteka b. OKBZpNP w Łodzi. Na zasób ewidencyjny o łącznej wielkości 221,91 mb składają się kartoteki operacyjne i pomocniczo-tematyczne z lat 1944-1990. Pod względem zawartości danych za najważniejsze można uznać te powstałe w Wojewódzkich Urzędach Spraw Wewnętrznych w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach i Kaliszu. Są to:

  • kartoteka ogólnoinformacyjna (13,3 mb) zawierająca informacje dotyczące osób pozostających w zainteresowaniu operacyjnym UB/SB w układzie alfabetycznym,
  • kartoteka „zniszczeniowa” (13 mb) wytworzona przez Wydziały „C” WUSW w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach,
  • kartoteka „odtworzeniowa” (1,4 mb) odnosząca się do materiałów Służby Bezpieczeństwa w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach.

W formie szczątkowej zachowały się kartoteki pomocniczo-tematyczne (27,85 mb). Są to m.in.: kartoteka członków Konspiracyjnego Wojska Polskiego, chronologiczna kartoteka wydarzeń z terenu byłego województwa łódzkiego czy też kartoteka członków PSL. Interesującym materiałem archiwalnym jest też kartoteka funkcjonariuszy UB/SB z terenu byłego województwa łódzkiego, piotrkowskiego, sieradzkiego, skierniewickiego i kaliskiego (51,69 mb).

Duże znaczenie posiadają też dzienniki archiwalne i rejestracyjne, które często, obok zapisów kartotecznych, stanowią jedyną pozostałość świadczącą o zainteresowaniu UB/SB osobami w czasach Polski Ludowej.

Strukturę zasobu z podziałem na aktotwórców wraz z ogólną charakterystyką materiałów archiwalnych ilustrują kolejne tabele:

I. Organy represji i administracji III Rzeszy Niemieckiej

Aktotwórca

Daty skrajne

Charakterystyka materiałów archiwalnych

Tajna Policja Państwowa. Oddział w Łodzi [Geheime Staatspolizei Staatspolizeistelle Litzmannstadt]

[1937] 1939–1945

Materiały administracyjne, akta osobowe pracowników i funkcjonariuszy Gestapo, dokumentacja dotycząca osób aresztowanych, akta dochodzeń, materiały ewidencyjne

Prokuratura przy Sądzie Krajowym w Łodzi [Staatsanwaltschaft beim Landgericht Litzmannstadt]

[1938] 1939–1945

Akta prokuratorskie dotyczące spraw karnych oraz administracyjne

Sąd Krajowy w Łodzi [Landgericht Litzmannstadt]

1939–1945

Akta sądowe (sprawy majątkowe), osobowe oraz administracyjne

Sąd Krajowy w Lipsku [Landgericht Leipzig]

1944

Akta sądowe (odpis wyroku i wniosek notarialny)

Sąd Specjalny przy Sądzie Krajowym w Łodzi [Sondergericht beim Landgericht Litzmannstadt]

1939–1945

Akta sądowe dotyczące przestępstwa gospodarczego podczas II wojny światowej, odpisy wyroków

Sąd Specjalny w Gdańsku [Sondergericht Danzig]

1940–1941

Akta sądowe dotyczące zabójstwa

Sąd Obwodowy w Łodzi [Amtsgericht Litzmannstadt]

[1920] 1939–1945

Akta sądowe (sprawy o ustalenie ojcostwa, opiekuńcze, spadkowe, majątkowe, odpisy wyroków w sprawach karnych), osobowe, administracyjne (zarządzenia, plany pracy, sprawozdania, korespondencja), materiały ewidencyjne

Sąd Obwodowy w Brzezinach [Amtsgericht Löwenstadt]

1940–1943

Akta sądowe (sprawy majątkowe)

Sąd Obwodowy w Darmstadt [Amtsgericht Darmstadt]

1930–1941

Akta osobowe pracownika sądu

Sąd Obwodowy w Inowrocławiu [Amtsgericht Hohensalza]

1939–1940

jw.

Sąd Obwodowy w Gnieźnie [Amtsgericht Gnesnen]

[1934] 1939–1940

jw.

Sąd Obwodowy w Koninie [Amtsgericht Konin]

[1926] 1939–1942

jw.

Sąd Obwodowy w Łasku [Amtsgericht Lask]

1942–1943

Akta administracyjne

Sąd Obwodowy w Łęczycy [Amtsgericht Lentschütz]

[1937] 1940–1944

Akta sądowe (sprawy majątkowe), administracyjne, materiały ewidencyjne

Sąd Obwodowy w Ozorkowie [Amtsgericht Ozorkow (Brunstadt)]

[1927] 1941–1944

Akta sądowe (sprawy majątkowe), administracyjne

Sąd Obwodowy w Pabianicach [Amtsgericht Pabianice]

1942–1944

Akta sądowe dotyczące rejestracji związków i stowarzyszeń, administracyjne

Sąd Obwodowy w Wieruszowie [Amtsgericht Weruschau]

1939–1940

Akta osobowe pracownika sądu

Sąd Obwodowy w Zgierzu [Amtsgericht Görnau]

1940–1944

Akta sądowe (sprawy majątkowe), administracyjne, materiały ewidencyjne

Sąd Obwodowy w Tuszynie [Amtsgericht Tuschin]

1939–1944

Akta sądowe dotyczące opłaty alimentacyjnej, administracyjne

Sąd Okręgowy w Będzinie [Bezirksgericht Będzin]

[1940–1944]

Materiały ewidencyjne

Wyższy Sąd Krajowy w Poznaniu [Oberlandesgericht Posen]

1940–1942

Akta sądowe dotyczące obywatelskiego sporu prawnego

Areszt Miejski w Radomsku

1939–1945

Akta administracyjne, materiały ewidencyjne (księgi osadzonych)

 

II. Cywilne organy bezpieczeństwa państwa

Aktotwórca

Daty skrajne

Charakterystyka materiałów archiwalnych

Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej w Łodzi wraz z jednostkami podległymi

[1944] 1945–1954 [1990]

Akta operacyjne (akta spraw operacyjnych, akta kontrolno-śledcze), osobowe, administracyjne (zarządzenia, wytyczne, rozkazy organizacyjne i personalne, zarządzenia i decyzje dowódcy ZOMO, plany pracy, sprawozdania, instrukcje, protokoły narad i odpraw, protokoły kontroli, etaty ZOMO, listy płac, wykazy imienne funkcjonariuszy, korespondencja) oraz materiały ewidencyjne

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Łodzi wraz z jednostkami podległymi

1945–1954 [1990]

Akta operacyjne (akta spraw operacyjnych, akta kontrolno-śledcze), osobowe (funkcjonariuszy i pracowników MO oraz członków ORMO), administracyjne (zarządzenia, wytyczne, rozkazy organizacyjne i personalne, zarządzenia i decyzje dowódcy ZOMO, plany pracy, sprawozdania, instrukcje, protokoły narad i odpraw, protokoły kontroli, etaty ZOMO, listy płac, wykazy imienne funkcjonariuszy, kroniki okolicznościowe ORMO, korespondencja) oraz materiały ewidencyjne

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Poznaniu wraz z jednostkami podległymi

1945–1954 [1989]

Akta osobowe, administracyjne (listy płac, wykazy imienne funkcjonariuszy, kroniki okolicznościowe ORMO, rejestry śledztw, sztandary ORMO z terenu województwa kaliskiego) oraz materiały ewidencyjne

Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Kaliszu wraz z poprzednikiem prawno-ustrojowym oraz jednostkami podległymi

[1945] 1983–1990 [1995]

Akta operacyjne (akta osobowych źródeł informacji, akta spraw operacyjnych, akta kontrolno-śledcze, akta obiektowe), osobowe, administracyjne (zarządzenia, wytyczne, rozkazy personalne, plany pracy, sprawozdania, instrukcje, protokoły kontroli, korespondencja), obronne, paszportowe oraz materiały ewidencyjne

Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Łodzi wraz z poprzednikami prawno-ustrojowymi oraz jednostkami podległymi

[1945] 1983–1990

jw.

Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Piotrkowie Trybunalskim wraz z poprzednikiem prawno-ustrojowym oraz jednostkami podległymi

[1969] 1983–1990

jw.

Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Płocku wraz z jednostkami podległymi

[1975] 1983–1990

Akta osobowe oraz materiały ewidencyjne

Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Sieradzu wraz z poprzednikiem prawno-ustrojowym oraz jednostkami podległymi

[1975] 1983–1990

Akta operacyjne (akta osobowych źródeł informacji, akta spraw operacyjnych, akta kontrolno-śledcze, akta obiektowe), osobowe, administracyjne (zarządzenia, wytyczne, rozkazy personalne, plany pracy, sprawozdania, instrukcje, protokoły kontroli, korespondencja), obronne, paszportowe oraz materiały ewidencyjne

Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Skierniewicach wraz z poprzednikiem prawno-ustrojowym oraz jednostkami podległymi

[1961] 1983–1990

jw.

 

III. Jednostki i administracja wojskowa

Aktotwórca

Daty skrajne

Charakterystyka materiałów archiwalnych

Centrum Szkolenia Oficerów Politycznych w Łodzi

1951–1980

Akta osobowe podoficerów

Jednostka Wojskowa nr 1564 w Zgierzu

1952–1968

Akta osobowe podoficera

Jednostka Wojskowa nr 2954 w Zgierzu

1963–1979

jw.

Jednostka Wojskowa nr 4511 w Sklęczkach

1952–1981

jw.

Powiatowy Sztab Wojskowy w Radomsku

[1952–1957]

jw.

8 Łódzki Pułk Wojsk Ochrony Wewnętrznej

[1946] 1965–1979

Akta osobowe podoficerów

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie

1945–1992

Akta osobowe (karty ewidencyjne żołnierzy WP z roczników 1927–1930 zarchiwizowane wg właściwości terytorialnej WKU)

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu

1969–1990

Akta osobowe żołnierzy Wojskowej Służby Wewnętrznej  zarchiwizowane wg właściwości terytorialnej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kutnie

[1944] 1975–1992

Akta osobowe oficerów i podoficerów służących w wojskowych organach wymiaru sprawiedliwości oraz wojskach wewnętrznych zarchiwizowane wg właściwości terytorialnej WKU

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi

[1943] 1975–2005

Akta osobowe oraz karty ewidencyjne oficerów i podoficerów służących w wojskowych organach bezpieczeństwa państwa i wojskach wewnętrznych oraz karty ewidencyjne żołnierzy WP z roczników 1929–1930 zarchiwizowane wg właściwości terytorialnej WKU

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Pabianicach

[1945] 1975–1985

Akta osobowe oficerów i podoficerów służących w wojskowych organach bezpieczeństwa państwa oraz wojskach wewnętrznych zarchiwizowane wg właściwości terytorialnej WKU

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Piotrkowie Trybunalskim

1950–1991

Akta osobowe żołnierzy WP zarchiwizowane wg właściwości terytorialnej WKU

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku

1945–1992

Akta osobowe (karty ewidencyjne żołnierzy WP z roczników 1913–1930 zarchiwizowane wg właściwości terytorialnej WKU)

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sieradzu

[1948] 1975–1982

Akta osobowe żołnierzy WP oraz karty ewidencyjne żołnierzy WP z rocznika 1930 zarchiwizowane wg właściwości terytorialnej WKU

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach

1945–1992

Akta osobowe (karty ewidencyjne żołnierzy WP z roczników 1919–1930 zarchiwizowane wg właściwości terytorialnej WKU)

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim

1945–1992

Akta osobowe (karty ewidencyjne żołnierzy WP z rocznika 1930 zarchiwizowane wg właściwości terytorialnej WKU)

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zgierzu

[1944] 1975–1985

Akta osobowe oficerów i podoficerów służących w wojskowych organach bezpieczeństwa państwa oraz wojskach wewnętrznych zarchiwizowane wg właściwości terytorialnej WKU

 

IV. Cywilne organy wymiaru sprawiedliwości

Aktotwórca

Daty skrajne

Charakterystyka materiałów archiwalnych

Prokuratura Wojewódzka w Kaliszu z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

1984–1993

Akta prokuratorskie dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych

Prokuratura Apelacyjna w Łodzi

1995–1998

Korespondencja w sprawie odwołania od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. uniewinniającego Władysława Ciastonia i Zenona Płatka od zarzutu kierowania zabójstwem księdza Jerzego Popiełuszki

Prokuratura Wojewódzka w Łodzi

[1946] 1950–1993

Akta prokuratorskie dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych i oskarżonych o czyny z dekretu PKWN z 31 sierpnia 1944 r. (współpraca z okupantem niemieckim, zbrodnie wojenne, zgłoszenie przynależności do niemieckiej listy narodowej) oraz administracyjne

Prokuratura Wojewódzka dla miasta Łodzi

1950–1974

Akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich oraz osób represjonowanych z motywów politycznych i oskarżonych o czyny z dekretu PKWN z 31 sierpnia 1944 r. (współpraca z okupantem niemieckim, zbrodnie wojenne)

Prokuratura Wojewódzka w Piotrkowie Trybunalskim

1979–1997

Akta prokuratorskie dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych, zbrodni popełnionych przez funkcjonariuszy PUBP w Opocznie, dowody rzeczowe

Prokuratura Miasta i Powiatu Piotrkowskiego

1950–1956

Akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o czyny z dekretu PKWN z 31 sierpnia 1944 r. (współpraca z okupantem niemieckim, zbrodnie wojenne, zgłoszenie przynależności do niemieckiej listy narodowej)

Prokuratura miasta Łodzi

1950–1951

Akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o czyny z dekretu PKWN z 31 sierpnia 1944 r. (współpraca z okupantem niemieckim, zbrodnie wojenne)

Prokuratura Powiatowa w Brzezinach

1951–1956

Akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o czyny z dekretu PKWN z 31 sierpnia 1944 r. (współpraca z okupantem niemieckim)

Prokuratura Powiatowa w Krotoszynie

[1948] 1953–1967

Akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o czyny z dekretu PKWN z 31 sierpnia 1944 r. (współpraca z okupantem niemieckim, zbrodnie wojenne)

Prokuratura Powiatowa w Kutnie

1950–1953

Akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o czyny z dekretu PKWN z 31 sierpnia 1944 r. (współpraca z okupantem niemieckim, zbrodnie wojenne)

Prokuratura Powiatowa w Łasku

1955–1970

Akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o czyny z dekretu PKWN z 31 sierpnia 1944 r. (współpraca z okupantem niemieckim)

Prokuratura Powiatowa w Łęczycy

[1948] 1950–1969

Akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o czyny z dekretu PKWN z 31 sierpnia 1944 r. (współpraca z okupantem niemieckim, zbrodnie wojenne)

Prokuratura Powiatowa w Opocznie

[1947] 1950–1957

Akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o czyny z dekretu PKWN z 31 sierpnia 1944 r. (współpraca z okupantem niemieckim, zbrodnie wojenne, zgłoszenie przynależności do niemieckiej listy narodowej)

Prokuratura Powiatowa w Ostrowie Wielkopolskim

1950–1952

jw.

Prokuratura Powiatowa w Piotrkowie Trybunalskim

1951–1965

Akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o czyny z dekretu PKWN z 31 sierpnia 1944 r. (współpraca z okupantem niemieckim, zbrodnie wojenne) oraz materiały ewidencyjne

Prokuratura Powiatowa w Radomsku

[1949] 1951–1970

Akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o czyny z dekretu PKWN z 31 sierpnia 1944 r. (współpraca z okupantem niemieckim, zbrodnie wojenne)

Prokuratura Powiatowa w Rawie Mazowieckiej

1953–1955

jw.

Prokuratura Powiatowa w Sieradzu

[1949] 1950–1965

jw.

Prokuratura Powiatowa w Tomaszowie Mazowieckim

[1947] 1951–1965

jw.

Prokuratura Powiatowa w Wieluniu

[1945] 1950–1963

Akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o czyny z dekretu PKWN z 31 sierpnia 1944 r. (współpraca z okupantem niemieckim, zbrodnie wojenne, zgłoszenie przynależności do niemieckiej listy narodowej)

Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Łodzi

[1940] 1945–1950 [1956]

Akta prokuratorskie dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych i oskarżonych o czyny z dekretu PKWN z 31 sierpnia 1944 r. (współpraca z okupantem niemieckim, zbrodnie wojenne, zgłoszenie przynależności do niemieckiej listy narodowej)

Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego dla Okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie z siedzibą w Łodzi

1945

Akta prokuratorskie dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych

Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Łodzi

1945–1954

Akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o czyny z dekretu PKWN z 31 sierpnia 1944 r. (współpraca z okupantem niemieckim, zbrodnie wojenne, zgłoszenie przynależności do niemieckiej listy narodowej)

Prokuratura Sądu Okręgowego w Częstochowie

1949

Akta prokuratorskie dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych

Prokuratura Sądu Okręgowego w Kaliszu

[1943] 1945–1950

Akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o czyny z dekretu PKWN z 31 sierpnia 1944 r. (współpraca z okupantem niemieckim, zbrodnie wojenne, zgłoszenie przynależności do niemieckiej listy narodowej)

Prokuratura Sądu Okręgowego w Łodzi

[1944] 1945–1950 [1956]

Akta prokuratorskie dotyczące osób zamordowanych w okresie II wojny światowej i oskarżonych o czyny z dekretu PKWN z 31 sierpnia 1944 r. (współpraca z okupantem niemieckim, zbrodnie wojenne, zgłoszenie przynależności do niemieckiej listy narodowej) oraz administracyjne

Prokuratura Sądu Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim

[1941] 1945–1950 [1967]

Akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o czyny z dekretu PKWN z 31 sierpnia 1944 r. (współpraca z okupantem niemieckim, zbrodnie wojenne, zgłoszenie przynależności do niemieckiej listy narodowej)

Prokuratura Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

1945–1950 [1966]

Akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o czyny z dekretu PKWN z 31 sierpnia 1944 r. (współpraca z okupantem niemieckim, zbrodnie wojenne, zgłoszenie przynależności do niemieckiej listy narodowej)

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu

1992–1997

Akta prokuratorskie dotyczące zbrodni popełnionych przez funkcjonariuszy PUBP w Kaliszu

Prokuratura Rejonowa w Kępnie

1992–1997

Akta prokuratorskie dotyczące zbrodni popełnionych przez funkcjonariuszy PUBP w Sycowie

Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie

1994–1998

Akta prokuratorskie dotyczące zbrodni popełnionych przez funkcjonariuszy PUBP w Krotoszynie

Prokuratura Rejonowa w Łęczycy

1998

Akta prokuratorskie dotyczące zbrodni popełnionych przez funkcjonariuszy PUBP w Łęczycy

Prokuratura Rejonowa w Łowiczu

1996

Akta prokuratorskie dotyczące zbrodni popełnionych przez funkcjonariuszy PUBP w Łowiczu

Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty

1982

Akta prokuratorskie dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych

Prokuratura Rejonowa w Pabianicach

1992–1997

Akta prokuratorskie dotyczące zbrodni popełnionych przez funkcjonariuszy PUBP w Łasku z siedzibą w Pabianicach

Prokuratura Rejonowa w Skierniewicach

1983

Akta prokuratorskie dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych

Sąd Wojewódzki w Kaliszu

1982–1992

Akta sądowe dotyczące osoby represjonowanej z motywów politycznych

Sąd Wojewódzki w Łodzi

[1940] 1950–1998 [2003]

Akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych i oskarżonych o czyny z dekretu PKWN z 31 sierpnia 1944 r. (współpraca z okupantem niemieckim, zbrodnie wojenne)

Sąd Wojewódzki dla miasta Łodzi w Łodzi

[1949] 1951–1969 [2001]

Akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych

Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim

1979–1998

Akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych, materiały ewidencyjne

Sąd Wojewódzki w Poznaniu. Ośrodek Zamiejscowy w Kaliszu

1956–1975 [1993]

Akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych

Sąd Wojewódzki w Sieradzu

1982–1994

jw.

Sąd Powiatowy w Bełchatowie

1967–1971

jw.

Sąd Powiatowy w Brzezinach

1968–1971

jw.

Sąd Powiatowy w Brzezinach. Wydział Zamiejscowy w Tomaszowie Mazowieckim

1962–1963

Materiały ewidencyjne

Sąd Powiatowy w Kępnie

[1945] 1950–1969

jw.

Sąd Powiatowy w Kutnie

[1947] 1950–1953

Akta sądowe dotyczące osoby oskarżonej o czyny z dekretu PKWN z 31 sierpnia 1944 r. (przynależność do S.A., udział w wysiedleniach Polaków oraz znęcanie się nad ludnością polską)

Sąd Powiatowy w Łęczycy

[1947] 1950–1953

Akta sądowe dotyczące osoby oskarżonej o czyny z dekretu PKWN z 31 sierpnia 1944 r. (współpraca z okupantem niemieckim)

Sąd Powiatowy dla Dzielnicy Łódź-Południe w Łodzi

1950–1953 [1960]

Akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych

Sąd Powiatowy dla Dzielnicy Łódź-Północ w Łodzi

1950–1953 [1965]

jw.

Sąd Powiatowy dla Dzielnicy Łódź-Śródmieście w Łodzi

[1946] 1950–1955 [2000]

jw.

Sąd Powiatowy dla miasta Łodzi w Łodzi

1956–1975 [1999]

jw.

Sąd Powiatowy w Łowiczu

1962–1972

jw.

Sąd Powiatowy w Ostrzeszowie

1961–1964

Akta sądowe dotyczące osoby represjonowanej z motywów politycznych

Sąd Powiatowy w Pabianicach

1967

Akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych

Sąd Powiatowy w Piotrkowie Trybunalskim

1970–1971

Akta sądowe dotyczące osoby represjonowanej z motywów politycznych

Sąd Powiatowy w Radomsku

1969

Akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych

Sąd Powiatowy w Sieradzu. Wydział Zamiejscowy w Zduńskiej Woli

1956

Akta sądowe sprawy o uznanie za zmarłego

Sąd Grodzki w Kępnie

[1939] 1946–1950 [1951]

Materiały ewidencyjne

Sąd Grodzki w Pleszewie

1945–1946

Akta sądowe w sprawie mordu na ludności polskiej, dokonanego przez Niemców, w okolicach Pleszewa i w lesie Malińskim w październiku/listopadzie 1939 r.

Sąd Grodzki w Radomsku

1946

Akta sądowe w sprawie pacyfikacji, dokonanej przez Niemców w 1944 r. we wsi Rędziny i Cechy oraz spalenia wsi Kajetanowice i rozstrzelania jej mieszkańców przez Wehrmacht w pierwszych dniach wojny w 1939 r.

Sąd Grodzki w Łodzi

1945–1948

Akta sądowe dotyczące osób wpisanych na niemiecka listę narodową

Sąd Grodzki w Zduńskiej Woli

1947–1948

Akta sądowe sprawy o uznanie za zaginionego

Sąd Okręgowy w Kaliszu

[1939] 1945–1950 [1972]

Akta sądowe dotyczące osób oskarżonych o czyny z dekretu PKWN z 31 sierpnia 1944 r. (współpraca z okupantem niemieckim, zbrodnie wojenne)

Sąd Okręgowy w Łodzi

[1931] 1945–1950 [1999]

Akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych i oskarżonych o czyny z dekretu PKWN z 31 sierpnia 1944 r. (współpraca z okupantem niemieckim, zbrodnie wojenne, zgłoszenie przynależności do niemieckiej listy narodowej)

Sąd Okręgowy w Łodzi

2003-2015

Akta sądowe dotyczące osób podejrzanych o złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego

Sąd Okręgowy w Łodzi. Wydział Zamiejscowy w Kutnie

[1940] 1946–1950 [1954]

Akta sądowe dotyczące osób oskarżonych o czyny z dekretu PKWN z 31 sierpnia 1944 r. (współpraca z okupantem niemieckim, zbrodnie wojenne, zgłoszenie przynależności do niemieckiej listy narodowej)

Sąd Okręgowy w Łodzi. Wydział Zamiejscowy w Sieradzu

[1940] 1945–1950 [1953]

jw.

Sąd Okręgowy w Łodzi. Wydział Zamiejscowy w Skierniewicach

[1943] 1945–1950 [1952]

jw.

Sąd Okręgowy w Ostrowie Wielkopolskim

[1918] 1945–1950 [1988]

Akta sądowe dotyczące osób wpisanych na niemiecką listę narodową i oskarżonych o czyny z dekretu PKWN z 31 sierpnia 1944 r. (współpraca z okupantem niemieckim, zbrodnie wojenne, zgłoszenie przynależności do niemieckiej listy narodowej)

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

[1932] 1945–1950 [1994]

Akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych i oskarżonych o czyny z dekretu PKWN z 31 sierpnia 1944 r. (współpraca z okupantem niemieckim, zbrodnie wojenne, zgłoszenie przynależności do niemieckiej listy narodowej)

Sąd Okręgowy w Sieradzu

1948

Akta sądowe dotyczące osoby represjonowanej z motywów politycznych

Sąd Rejonowy w Jarocinie

1981–1983

Akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych

Sąd Rejonowy w Kaliszu

1981–1993

jw.

Sąd Rejonowy w Kępnie

1982–1994

Akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych, rewizje wyroków

Sąd Rejonowy w Krotoszynie

1993-1999

Akta sądowe dotyczące przestępstw popełnionych przez funkcjonariusza PUBP w Krotoszynie

Sąd Rejonowy w Kutnie

1983–2000

Akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych

Sąd Rejonowy w Łodzi

1976–2000 [2008]

Akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych oraz zbrodni popełnionych przez funkcjonariusza WUBP w Łodzi

Sąd Rejonowy w Łowiczu

1983–1989

Akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych

Sąd Rejonowy w Opocznie

1976–1983

jw.

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

1985–1986

Akta sądowe dotyczące osoby represjonowanej z motywów politycznych

Sąd Rejonowy w Pabianicach

[1974] 1975–2000

Akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

1990–2015

Akta sądowe dotyczące przestępstw popełnionych przez funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL

Sąd Rejonowy w Sieradzu

1981–1994

jw.

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim

[1962] 1975–1990

Akta sądowe dotyczące osoby represjonowanej z motywów politycznych

Sąd Rejonowy w Wieluniu

1992–2016

Akta sądowe dotyczące przestępstw popełnionych przez funkcjonariuszy PUBP w Wieluniu

Sąd Rejonowy w Zgierzu

1982–1986

Akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych

Sąd Apelacyjny w Łodzi

[1940] 1945–1950 [2000]

Akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych i oskarżonych o czyny z dekretu PKWN z 31 sierpnia 1944 r. (współpraca z okupantem niemieckim, zbrodnie wojenne)

Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym. Delegatura Wojewódzka w Łodzi

1946–1954 [1957]

Akta spraw dotyczących przestępstw gospodarczych oraz kryminalnych

Kolegium do Spraw Wykroczeń Łódź-Bałuty

1988

Akta sprawy o wykroczenie

Kolegium do Spraw Wykroczeń Łódź-Polesie

1985–1987

Akta spraw o wykroczenia

Kolegium do Spraw Wykroczeń Łódź-Śródmieście

1982–1990 [1994]

jw.

Kolegium do Spraw Wykroczeń Łódź-Widzew

1982–1990 [1992]

Akta sprawy o wykroczenie

 

V. Wojskowe organy wymiaru sprawiedliwości

Aktotwórca

Daty skrajne

Charakterystyka materiałów archiwalnych

Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Łodzi

1945

Akta prokuratorskie dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych oraz administracyjne

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Łodzi

[1945] 1946–1998

Akta prokuratorskie dotyczące spraw oficerów i pracowników cywilnych administracji wojskowej, osobowe pracowników, administracyjne, materiały ewidencyjne

Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Łodzi

1946–1955

Akta prokuratorskie dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych, osobowe pracowników, administracyjne, materiały ewidencyjne

Wojskowa Prokuratura Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Łodzi

1945–1949

Akta administracyjne

Wojskowy Sąd Okręgowy w Łodzi

1946

Akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych, administracyjne

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Łodzi

1982–1990

Akta sądowe dotyczące poborowych, oficerów i pracowników administracji wojskowej, akta osobowe pracownika, administracyjne

Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi

1946–1955 [1977]

Akta sądowe dotyczące osób skazanych m.in. za napady z bronią w ręku, przynależność do oddziałów zbrojnych, nielegalne posiadanie broni itp., osobowe pracowników cywilnych sądu, administracyjne, materiały ewidencyjne

Wojskowy Sąd Polskich Kolei Państwowych w Łodzi

1945–1949

Akta sądowe dotyczące przestępstw popełnionych przez pracowników kolei

 

VI. Więziennictwo

Aktotwórca

Daty skrajne

Charakterystyka materiałów archiwalnych

Areszt Śledczy w Łodzi

[1945] 1967–1989 [1995]

Akta osób osadzonych, materiały administracyjne (m.in. rozkazy naczelnika aresztu) i ewidencyjne (książki ruchu osadzonych w areszcie, wykazy) oraz postępowania wyjaśniające dot. ucieczek skazanych z zakładów karnych

Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim

1981–1982

Akta osób internowanych, akta personalne funkcjonariuszy Służby Więziennej, materiały ewidencyjne (skorowidze, karty ewidencyjne)

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu

[1945] 1987–1988

Akta personalne funkcjonariuszy Służby Więziennej

Obóz Pracy Wychowawczej w Głazie

1945–1953

Akta administracyjne, materiały ewidencyjne (księgi więzienne, skorowidze)

Ośrodek Pracy Więźniów Łódź-Sikawa

[1939] 1945–1956 [1971]

Materiały ewidencyjne (księgi więzienne, skorowidze, wykazy, księga więzienna depozytów obozu – więzienia niemieckiego na Sikawie w Łodzi)

Więzienie w Kaliszu

1946–1956

Materiały ewidencyjne (księgi więzienne, skorowidze)

Więzienie w Kutnie

1945–1956

Materiały ewidencyjne (księga więzienna, skorowidze)

Więzienie w Łęczycy

1945–1956 [1973]

Materiały ewidencyjne (księgi więzienne, skorowidze, wykazy)

Więzienie w Łodzi przy ul. Gdańskiej

1945–1951

Materiały ewidencyjne (skorowidze)

Więzienie w Łodzi przy ul. Kopernika

1945–1956 [1977]

Materiały ewidencyjne (księgi więzienne, skorowidze, wykazy)

Więzienie w Łodzi przy ul. Kraszewskiego

1945–1956

Materiały ewidencyjne (księgi więzienne, skorowidze)

Więzienie w Łodzi przy ul. Sterlinga

1945–1956

jw.

Więzienie w Łowiczu

[1939] 1945–1948

Materiały ewidencyjne (księgi więzienne)

Więzienie w Ostrowie Wielkopolskim

[1931] 1945–1956

Materiały ewidencyjne (księgi więzienne, skorowidze)

Więzienie w Ostrzeszowie

1945–1951

Materiały ewidencyjne (księga więzienna, skorowidze)

Więzienie w Piotrkowie Trybunalskim

[1940] 1945–1956 [1970]

Materiały ewidencyjne (księgi więzienne, skorowidze, wykazy)

Więzienie w Pleszewie

1953–1955

Materiały ewidencyjne (księga więzienna)

Więzienie w Płocku

1945–1956

Materiały ewidencyjne (księgi więzienne, skorowidze)

Więzienie w Sieradzu

1945–1956

Akta osobowe więźniów, administracyjne, materiały ewidencyjne (księgi więzienne, skorowidze, wykazy)

Więzienie w Wieluniu

1945–1955

Materiały ewidencyjne (księgi więzienne, skorowidze)

Zakład Karny w Kaliszu

1981–1985

Akta osobowe więźniów i osadzonych, akta personalne funkcjonariuszy Służby Więziennej

Zakład Karny w Łęczycy

1981–1982

Akta osób internowanych, materiały ewidencyjne (skorowidz, karty ewidencyjne, wykaz)

Zakład Karny Nr 2 w Łodzi

1981–1983

Akta osobowe więźniów i osadzonych

Zakład Karny w Łowiczu

1981–1982

Akta osób internowanych, materiały ewidencyjne (skorowidz, karty ewidencyjne)

Okręgowy Zarząd Zakładów Karnych w Łodzi

[1945] 1975–1989

Akta personalne funkcjonariuszy Służby Więziennej, administracyjne (m.in. protokoły i sprawozdania z kontroli), ewidencyjne (dziennik szkoleń) oraz postępowania wyjaśniające dot. ucieczek skazanych z zakładów karnych

 

VII. Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Aktotwórca

Daty skrajne

Charakterystyka materiałów archiwalnych

Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi wraz z delegaturami wojewódzkimi i terenowymi

[1939] 1991–1999 [2000]

Akta śledztw dotyczące zbrodni niemieckich i komunistycznych, osobowe, administracyjne, ankietyzacja miejsc i faktów zbrodni niemieckich, materiały ewidencyjne i inne (pomoce archiwalne, inwentarze zespołów archiwalnych przechowywanych w zbiorach archiwów państwowych, wycinki prasowe, mikrofilmy, fotokopie, kserokopie akt z archiwów państwowych, zbiór fotografii z okresu II wojny światowej)

 

VIII. Inne organy administracji publicznej, urzędy i instytucje

 

Aktotwórca

Daty skrajne

Charakterystyka materiałów archiwalnych

Prezydium Rady Narodowej miasta Łodzi

1962–1973 [1979]

Akta administracyjne (informacje i raporty SB dotyczące duchowieństwa nadesłane do Wydziału do Spraw Wyznań)

Urząd Miasta Łodzi

1980–1990

Akta administracyjne Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łodzi

 

IX. Archiwa osobiste, zbiory i kolekcje prywatne

Aktotwórca

Daty skrajne

Charakterystyka materiałów archiwalnych

Archiwum osobiste Alicji Belusiak

2012

Życiorys i wspomnienia Alicji Belusiak dotyczące okresu II wojny światowej pt. „Tułaczka 1939–1945”

Archiwum osobiste Czesława i Zygmunta Borowskich

1933–1995

Materiały przekazane przez Czesławę Wieczorek. Płyty CD zawierające skany fotografii, aktu erekcyjnego II Baonu im. Mjr. Wyrwy Furgalskiego Miejskiego Pułku PW w Łodzi, korespondencji Czesława Borowskiego wysłanej z obozu w Kozielsku z 1939 r. oraz Zygmunta Borowskiego z okresu uwięzienia we Wrocławiu z 1942 r., aktu zgonu Zygmunta Borowskiego z 1943 r., życiorysu Czesława Borowskiego autorstwa Czesławy Wieczorek z 1995 r.

Archiwum osobiste Bogdana i Magdaleny Holcgreberów

1933–2007

Dokumenty i fotografie dotyczące Bogdana i Magdaleny Holcgreber, żołnierzy Inspektoratu Łódź Armii Krajowej: korespondencja osobista i urzędowa, dokumenty osobiste (np. legitymacje), fotografie, wycinki prasowe; materiały dotyczące Wacława Holcgrebera, żołnierza WP i jeńca obozu w Starobielsku (m.in.: fotografie, odpis aktu urodzenia, kopia listu Wacława Holcgrebera z obozu w Starobielsku z 9 grudnia 1939 r.)

Archiwum osobiste Hansa Hubera

1939–1944

Materiały przekazane przez Piotra Filipowicza. Dokumenty osobiste i referencje pracownika Wodociągów Miejskich przy Magistracie w Łodzi inżyniera Hansa Hubera, normy budowlane przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wycinki prasowe, opinie i projekty dotyczące wodociągów

Archiwum osobiste Jana Leona Juzonia

Materiały przekazane przez Marka Juzonia. Płyta CD zawierająca skany korespondencji z lat 1939–1944, grypsów z okresu uwięzienia w Mysłowicach i w obozie Sachsenhausen w 1944 r., fotografii z lat 1922–1943 oraz dokumentów dotyczących życia i działalności Jana Leona Juzonia z lat 1938–1976

Archiwum osobiste Jana i Jerzego Księżniaków

Materiały przekazane przez Wojciecha Szablewskiego. Płyty CD zawierające skany wspomnień Jana i Jerzego Księżniaków dotyczących okresu II wojny światowej

Archiwum osobiste Marka Markiewicza

Płyty CD zawierające skany maszynopisu z analizą negocjacji w okresie strajku studentów łódzkich uczelni wyższych, wydawnictw niezależnych i prasy bezdebitowej oraz pierwopisów felietonów i artykułów publicystycznych Marka Markiewicza z lat 1981–1989

Archiwum osobiste Tadeusza Martyna

1945–1969

Fragment spuścizny Tadeusza Martyna przechowywanej w AP w Kaliszu. Płyta CD zawierająca skany materiałów administracyjnych oraz dochodzeniowo-śledczych Komisariatu II MO w Kaliszu, Komendy MO w Kaliszu, KP MO w Kaliszu, KP MO w Kępnie, Posterunku MO w Koźminku oraz PUBP w Kaliszu z lat 1945–1969

Archiwum osobiste Stefana Odziemskiego

1935–1995

Materiały przekazane przez Alicję Gajewską. Materiały dotyczące wykształcenia, służby w lotnictwie RAF, zatrudnienia i otrzymanych odznaczeń oraz fotografie z lat 1939–1942 dotyczące służby wojskowej Stefana Odziemskiego

Archiwum osobiste Andrzeja Ostoi-Owsianego

1934–2005

Materiały przekazane przez Adama Ostoję-Owsianego. Prasa bezdebitowa, wydawnictwa niezależne oraz z okresu wolnej Polski, materiały dotyczące działalności związkowej oraz akta organizacyjne partii politycznych i organizacji opozycyjnych (KPN, RWD, ZMD), fotografie, obiekty niearchiwalne (flagi, transparenty, proporczyki, znaczki pocztowe KPN)

Archiwum osobiste Ewy Sułkowskiej-Bierezin

1970–1986

Fotografie przedstawiające wydarzenia z życia prywatnego Ewy Sułkowskiej-Bierezin i Jacka Bierezina; materiały dotyczące: represji wobec E. Sułkowskiej i J. Bierezina, działalności grupy „Protest” i zbierania funduszy na zakup maszyn poligraficznych

Zbiór Lucjana Andrzejczaka

1999–2002

Wspomnienia Lucjana Andrzejczaka z okresu II wojny światowej

Zbiór Grażyny Barton

1980–1990

Fotografie dotyczące wydarzeń z lat 1980–1990 (m.in. działalność NSZZ „Solidarność” w Zduńskiej Woli oraz na szczeblu regionu Ziemi Łódzkiej, strajk studentów łódzkich wyższych uczelni w 1981 r., uroczystości religijno-patriotyczne w Zduńskiej Woli itp.), akcydensy dotyczące działalności opozycyjnej w PRL z lat 1980–1989 (m.in.: kartki pocztowe i okolicznościowe, kalendarze, koperty z nadrukami, rysunki satyryczne, ulotki, fotokopie i fotomontaże), fotokopia albumu pt. „Grudzień 81. Łódź”, materiały dotyczące działalności Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej z 1981 r. (m.in.: program wyborczy grupy „Niezależni”, komunikaty Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej, listy wyborcze kandydatów na członków zarządu regionalnego, oświadczenia, statuty).

Zbiór Henryka Formickiego

1989

Wspomnienia Eugeniusz Ryszarda Śmiałowskiego pt. „Bój 30. Dywizji Piechoty pod Jeżowem i Słupią 9 IX 1939 r.”

Zbiór Wojciecha Frąszczaka

1982–1990

Prasa bezdebitowa oraz z okresu wolnej Polski

Zbiór Konrada Gardy

1945–1990

Wydawnictwa niezależne, prasa bezdebitowa, materiały ulotne

Zbiór Wacława Gliścińskiego

1981–1994

Prasa bezdebitowa oraz z okresu wolnej Polski, fotografie, materiały ulotne, obiekty niearchiwalne (znaczki NSZZ „Solidarność” i okolicznościowe)

Zbiór Stanisława Grzejszczaka

Kopia wykazu żołnierzy pochowanych we wrześniu 1939 r. na cmentarzu mariawickim w Woli Cyrusowej

Zbiór Jadwigi Gwizdki

1966–1984

Księga ewidencyjna Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Łodzi dotycząca przyznanych odznak ‘Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” za lata 1966–1984

Zbiór Sławomira Iwanowicza

1955

Fotografie z uroczystości zorganizowanej przez Ligę Kobiet w Łodzi oraz płyta CD zawierająca skany z albumu dotyczącego uroczystości zorganizowanej przez WUds.BP w Łodzi

Zbiór Danuty Jagodzińskiej

1980–1989

Wydawnictwa niezależne, prasa bezdebitowa, akcydensy dotyczące działalności opozycyjnej w PRL z lat 1980–1989 (m.in.: wycinki z gazet, ogłoszenia, ulotki, plakaty, maszynopisy)

Zbiór Jacka Janysta

1939

Hitler in Polen, Berlin 1939 – propagandowy album fotograficzny zawierający zdjęcia przedstawiające Hitlera wizytującego oddziały niemieckie, żołnierzy niemieckich na froncie, jeńców polskich, cywilów niemieckich witających armię hitlerowską, zniszczenia wojenne itp.

Zbiór Mariana Juraszczyka

1981

Nagranie na taśmie magnetofonowej dotyczące strajku okupacyjnego w ZTK „Teofilów” w Łodzi w 1981 r.

Zbiór Mirosław Kopy

1968–1992

Relacje, wspomnienia, artykuły i opracowania (kopie) dotyczące Okręgu Łódź ZWZ-AK, kopie materiałów archiwalnych zamieszczonych w publikacji M. Kopy pt. „Inspektorat Piotrkowski Armii Krajowej w dokumentach i komentarzach”, Łódź 2013 (m.in.: rozkazy organizacyjne i operacyjne, listy awansowe, raporty, meldunki z lat 1944–1945)

Zbiór Romana Kowalczyka

1980–1982

Materiały dotyczące strajku studentów łódzkich uczelni wyższych, działalności NZS (materiały ulotne, fotografie, prasa bezdebitowa, wycinki prasowe) oraz oceny Wydziału Nauki i Oświaty KC PZPR dotyczące sytuacji w szkołach wyższych oraz społeczno-politycznej w środowisku studenckim (kopie)

Zbiór Pawła Kuśmierczyka

1964–1985

Pamiętniki i wspomnienia Wacława Kuśmierczyka, żołnierza Armii Krajowej (AK) i Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP) dotyczące lat 1939–1985

Zbiór Jacka Łęskiego

Materiały dotyczące Oddziału Leśnego AK „Zbigniew” dowodzonego przez Stanisława Sojczyńskiego w 1943 r.

Zbiór Włodzimierza Markowskiego

1981

Fotografie z tzw. marszu głodowego zorganizowanego 30 lipca 1981 r. w Łodzi

Zbiór Jerzego Matuszewskiego

1980–1981

Wydawnictwa niezależne, prasa bezdebitowa, materiały ulotne, wycinki prasowe.

Zbiór Pawła Mierzyńskiego

1945

Zaświadczenia dotyczące osób ubiegających się o przydział robotników rolnych, wykaz pracowników narodowości niemieckiej skierowanych do pracy

Zbiór Zbigniewa Mrozińskiego

1989–1990

Materiały dotyczące weryfikacji funkcjonariuszy SB z województwa piotrkowskiego

Zbiór Jana Olczyka

1981

Filmy dotyczące strajku studenckiego w Łodzi w 1981 r.

Zbiór Piotra Olesia

1953–1984

Wydawnictwa niezależne, prasa bezdebitowa, materiały NSZZ „Solidarność” z lat 1980–1981 (komunikaty, ulotki, wycinki prasowe, plakaty i obwieszczenia, teleksy serwisów informacyjnych NSZZ „Solidarność”), wycinki z prasy oficjalnej z lat 1981–1981, plakietki dotyczące „Solidarności” oraz wydarzeń związanych z działalnością antykomunistyczną i patriotyczną

Zbiór Ewy Owczarek

1981–1984

Fotografie przedstawiające pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki, proces zabójców ks. Jerzego Popiełuszki i zamieszki uliczne w okresie stanu wojennego

Zbiór Ireneusza Prędkiego

1981

Prasa bezdebitowa, płyty CD zawierające skany dokumentów dotyczących NSZZ „Solidarność” Ziemi Piotrkowskiej oraz pobytu Ireneusza Prędkiego w ośrodku internowania i więzieniu

Zbiór Krzysztofa Prochaski

1940–1997

Prasa bezdebitowa i oficjalna z lat 1940–1997 (większość dot. ważnych wydarzeń społeczno-politycznych w PRL, jedynie kilka egz. z okresu II wojny światowej), komiks „Solidarność – 500 pierwszych dni”

Zbiór Stefana Rybickiego

Duplikat książeczki wojskowej (Livret individuel) żołnierza Legii Cudzoziemskiej S. Rybickiego

Zbiór Andrzeja Siudy

1981

Fotografie dotyczące pacyfikacji siedziby ZR NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej 13 XII 1981 r.

Zbiór Lecha Spaszewskiego

1981

Fotografie dotyczące masakry na Wybrzeżu w 1970 r., wydawnictwa bezdebitowe i prasa niezależna (NSZZ „Solidarność” i NZS) , materiały ulotne

Zbiór Pawła Spodenkiewicza

1977–1981

Materiały dotyczące Niezależnego Klubu Dyskusyjnego i represji stosowanych wobec Pawła Spodenkiewicza

Zbiór Krzysztofa Strausa

1981

Wspomnienia Krzysztofa Strausa (działacza NZS) dotyczące pierwszych dni stanu wojennego

Zbiór Wojciecha Szablewskiego

1988–1991

„Przez tajgi Sybiru, pustynię Kara-kum do armii generała Andersa” oraz „Zsyłka na Sybir - przeżycia osobiste” – maszynopisy wspomnień Jerzego Księżniaka

Zbiór Zenona Szendo

1980–1993

Kalendarze, materiały ulotne, prasa bezdebitowa i wydawnictwa niezależne, fotografie, korespondencja, nagranie na taśmie magnetofonowej, obiekty niearchiwalne (proporczyki, znaczki organizacji podziemnych, znaczki pocztowe)

Zbiór Krystyny Szepczyńskiej

1980–1990

Kartoteka Ośrodka Pomocy Uwięzionym i Internowanym przy kościele oo. Jezuitów w Łodzi, wydawnictwa niezależne, prasa bezdebitowa, nagrania audio (kazania o. Stefana Miecznikowskiego dot. Wydarzeń Grudnia 1970 r., „Proces” – wykład Józefy Hennelowej; kazanie i pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki)

Zbiór Anny Szypulskiej

Fotografie z okresu okupacji hitlerowskiej (m.in. fotografie stereoskopowe wykonane na zlecenie Ministerstwa Propagandy III Rzeszy)

Zbiór Ryszarda Wojciechowskiego

1981

Teleksy Agencji Prasowej Solidarność „As” oraz Biura Informacji Prasowej NSZZ „Solidarność”

Zbiór kopii materiałów dotyczących weryfikacji funkcjonariuszy SB z terenu województwa kaliskiego z 1990 r.

Materiały pochodzą ze zbioru materiałów rodzinnych Józefa Wróbla (sygn. 262) przechowywanego w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu. M.in.: skład oraz plan pracy Komisji Kwalifikacyjnej dla funkcjonariuszy byłej Służby Bezpieczeństwa w Kaliszu, pismo członków WKK w Kaliszu do przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej z 1990 r.

Zbiór materiałów archiwalnych z okresu okupacji niemieckiej (1939–1945) przekazanych przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

1940–1945 [1995]

Materiały Tajnej Policji Państwowej Oddział w Łodzi dotyczące aresztowań i przesłuchań działaczy PPR z lat 1943–1944, akta agentów łódzkiego gestapo, akta dr. Otto Bradfischa (szefa Tajnej Policji Państwowej Oddział w Łodzi oraz nadburmistrza Łodzi), materiały dotyczące rozstrzelania 14 mieszkańców Wiskitna w 1941 r., fotokopie fotografii przedstawiających nieustalone miejsca zbrodni niemieckich w okresie II wojny światowej, akta sądowe i prokuratorskie dotyczące napaści na funkcjonariuszy administracji hitlerowskiej

Zbiór dokumentów zgromadzonych w trybie art. 35 b ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej

2007–2012

Janusz Bechtold, Ewa Sułkowska-Bierezin, Wiesław Caban, Marek Chwalewski, Zdzisław Dobrut, Janusz Fatyga, Marian Fikiewicz, Wojciech Frąszczak, Jan Grobelny, Adrian Jarzębowski, Janusz Kowalski vel Jon, Kazimierz Kluska, Stanisław Kuczyński, Zbigniew Lorentowicz, Zdzisław Miłek, Marek Młynarczyk, Wojciech Pietrzak, Dariusz Pychowski, Andrzej Rymarek, Małgorzata Fijałkowska-Winkowska, Stefan Stachurski, Paweł Piotr Swaczyna, Józef Telus, Jerzy Tułecki, Wiesław Wojciechowski, Ludwik Zaborowski, Wiesław Żyżniewski: wyjaśnienia i sprostowania dotyczące udostępnionych dokumentów

 
do góry