Nawigacja

Oddziałowa Komisja w Łodzi stan na sierpień 2023 r.

Śledztwa zakończone skierowaniem aktu oskarżenia

Zbrodnie komunistyczne

 1. Śledztwo przeciwko Józefowi C., byłemu prokuratorowi Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi (S 55.2022.Zk).
  Śledztwo w tej sprawie zostało zakończone w dniu 25 lipca 2023 roku skierowaniem aktu oskarżenia do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko Józefowi C. Wyżej wymienionego oskarżono o popełnienie zbrodni komunistycznych stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości polegających na przekroczeniu swoich uprawnień w ten sposób, że w dniu 19 grudnia 1981 roku w Łodzi bezprawnie pozbawił wolności: Henryka D., Ludwika J. i Longina C. wydając postanowienie o ich tymczasowym aresztowaniu na okres jednego miesiąca, przypisując im zorganizowanie strajku powszechnego w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Łodzi w dniu 14 grudnia 1981 roku, mimo wprowadzenia stanu wojennego i objęcia tego zakładu pracy militaryzacją. Osoby pozbawione przez oskarżonego wolności nie popełniły w dniu 14 grudnia 1981 roku czynu zabronionego, co mogło stanowić podstawę podjęcia decyzji w przedmiocie ich tymczasowego aresztowania, gdyż tegoż dnia nie był jeszcze opublikowany dekret z dnia 12 grudnia 1981 roku o stanie wojennym. Zastosowanie wobec Henryka D., Ludwika J. i Longina C. tymczasowego aresztowania było zatem działaniem bezprawnym i stanowiło akt represji będący poważnym prześladowaniem z powodu prezentowanych przez pokrzywdzonych przekonań i poglądów społeczno-politycznych. Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie nie rozpoznał jeszcze tej sprawy.
   
 2. Śledztwo przeciwko Piotrowi K., byłemu prokuratorowi Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi (S 65.2020.Zk).
  Śledztwo w tej sprawie zakończone zostało w dniu 3 czerwca 2022 roku skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Sieradzu przeciwko Piotrowi K. Wyżej wymienionego oskarżono o to, że w dniu 28 stycznia 1982 roku w  Sieradzu, jako funkcjonariusz publiczny – podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi, przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób, iż wydał wobec Leszka S. postanowienie o przedstawieniu zarzutu popełnienia przestępstw polegających na sporządzeniu dwóch plakatów o treści osłabiającej gotowość obronną Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz ich rozpowszechnianiu poprzez wywieszenie tychże plakatów w gablocie na terenie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Wieluniu w sytuacji, gdy materiał dowodowy zgromadzony w niniejszej sprawie w sposób oczywisty nie dał podstaw do przyjęcia, iż podejrzany swoim zachowaniem wypełnił znamiona przypisanych mu czynów, a następnie zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, co skutkowało bezprawnym pozbawieniem wolności Leszka S. na czas powyżej 14 dni - w okresie od 26 stycznia 1982 roku do dnia 03 marca 1982 roku i stanowiło represję oraz wyraz poważnego prześladowania z powodu prezentowanych przekonań i poglądów społeczno–politycznych, czym dopuścił się zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości. Sąd Rejonowy w Sieradzu nie rozpoznał jeszcze tej sprawy.
   
 3. Śledztwo przeciwko Antoniemu M., byłemu funkcjonariuszowi plutonu lekkiego Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej w Kaliszu (S 22.2013.Zk).
  Śledztwo w tej sprawie zakończone zostało w dniu 18.12.2014 roku skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Kaliszu przeciwko Antoniemu M. Wyżej wymienionego oskarżono o to, że w bliżej nieustalonym dniu we wrześniu 1971 r., w Kaliszu dopuścił się zbrodni komunistycznej wobec Leszka G. polegającej na przekroczeniu uprawnień podczas wykonywania czynności służbowych w ten sposób, że w związku z uznaniem, iż pokrzywdzony śpiewając publicznie satyryczne piosenki dotyczące przywódców byłego ZSRR i PRL, wyszydzał ówczesny ustrój państwa polskiego, wielokrotnie uderzał go pałką służbową po całym ciele oraz kopał, czym spowodował u Leszka G. ciężki uszczerbek na zdrowiu pod postacią innego ciężkiego kalectwa. Antoni M. był funkcjonariuszem ZOMO w Kaliszu w okresie od 16.09.1969 r., do 20.10.1972 roku. Oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, twierdząc wbrew zgromadzonym dowodom, że w żaden sposób nie kojarzy zdarzenia opisanego w stawianym zarzucie. Oskarżonemu groziła kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. Sąd Rejonowy w Kaliszu uniewinnił Antoniego M. od popełnienia zarzucanego mu czynu. Mimo apelacji złożonej przez prokuratora IPN, Sąd Okręgowy w Kaliszu utrzymał w mocy zaskarżony wyrok.
   
 4. Śledztwo przeciwko Tadeuszowi D. byłemu Komendantowi Wojewódzkiemu Milicji Obywatelskiej w Płocku (S 26.2010.Zk).
  W dniu 23.05.2017 r. prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi skierował do Sądu Rejonowego w Płocku akt oskarżenia przeciwko Tadeuszowi D. - byłemu Komendantowi Wojewódzkiemu Milicji Obywatelskiej w Płocku. Tadeusz D. został oskarżony o popełnienie zbrodni komunistycznych stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości, które polegały na wydaniu w okresie od 12 do 16 grudnia 1981 r. decyzji o internowaniu wobec 80 działaczy ówczesnej legalnej opozycji z powołaniem jako podstawy prawnej tych decyzji dekretu o ochronie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego, w sytuacji kiedy taki akt prawny nie został prawnie opublikowany i nie obowiązywał. Oskarżony przyznał, że podpisywał decyzje o internowaniu w oparciu o dekret o stanie wojennym, będąc pewien, że jest to obowiązujący akt prawny. Oskarżonemu Tadeuszowi D. za popełnione czyny groziła kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. Sąd Rejonowy w Płocku umorzył postępowanie karne postanowieniem z dnia 14.02.2018 r.. wobec śmierci oskarżonego Tadeusza D.
   
 5. Śledztwo przeciwko Janowi B. i Bogdanowi K. byłym funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Kaliszu (S 64.2007.Zk).
  Śledztwo w tej sprawie zostało zakończone w dniu 16.04.2009 r. skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Kaliszu. Jan B. i Bogdan K. – byli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Kaliszu zostali oskarżeni o popełnienie trzech zbrodni komunistycznych w okresie od lipca lub sierpnia 1982 r. do listopada lub grudnia 1983 r. lub 1984 r. w Kaliszu, poprzez represje wobec działacza NSZZ „Solidarność” Fabiana K., polegające na znęcaniu się nad nim, groźbach pozbawienia życia i  bezprawne pozbawienie wolności. Sąd Rejonowy w Kaliszu postanowieniem z dnia 17.02.2010 r. uznając, że wyżej wymienieni dopuścili się zarzucanych im czynów, umorzył postępowanie karne wobec nich z uwagi na przedawnienie karalności zarzuconych przestępstw.
   
 6. Śledztwo przeciwko Władysławowi K. byłemu funkcjonariuszowi Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Ostrowie Wielkopolskim (S 72.2006.Zk).
  Śledztwo w tej sprawie zostało zakończone w dniu 29.12.2006 r.  skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim. Władysław K. - były funkcjonariusz Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Ostrowie Wielkopolskim został oskarżony o popełnienie zbrodni komunistycznej w okresie od dnia 14.08.1946 r. do dnia 30.08.1946 r. w Ostrowie Wielkopolskim, polegającej na fizycznym i moralnym znęcaniu się nad dwiema osobami przebywającymi w areszcie tego Urzędu: Władysławem P. i Mieczysławem N. Władysław K. wspólnie z innymi funkcjonariuszami PUBP w Ostrowie Wlkp. m. in. bił pokrzywdzonych gumową pałką po piętach, plecach i ramionach, a także przytrzaskiwał dłoń drzwiami od szafy. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim wyrokiem z dnia 22.03.2007 r. uznał obu oskarżonych za winnych zarzucanych im przestępstw i wymierzył im karę łączną po 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności nie znajdując podstaw do zawieszenia jej wykonania.
   
 7. Śledztwo przeciwko Sławomirowi P. i Henrykowi P. byłym funkcjonariuszom Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego dla miasta Łodzi (S 24.2006.Zk).
  Śledztwo w tej sprawie zostało zakończone w dniu 21.07.2006 r.  skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi. Sławomir P. i Henryk P. - byli funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego dla miasta Łodzi zostali oskarżeni o popełnienie zbrodni komunistycznych w okresie od dnia  17.09.1952 r. do  dnia 04.12.1952 r. w Łodzi polegających na fizycznym i moralnym znęcaniu się nad dwoma osobami przebywającymi w areszcie tego Urzędu: Eugeniuszem T. i Henryce R. Sławomir P. i Henryk P. działając wspólnie i porozumieniu ze sobą i innymi funkcjonariuszami UBP dla m. Łodzi  m. in. bili pokrzywdzonych rękami po twarzy i innych częściach ciała, przesłuchiwali ich przez wiele godzin bez przerwy o różnych porach dnia i nocy zmuszając ich przy tym do siedzenia na małym stołku. Wobec pokrzywdzonej Henryki R., która była w ciąży, wyżej wymienieni stosowali jej groźby bezprawne odebrania jej dziecka po porodzie. Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi wyrokiem z dnia 27.03.2008 r.  uznał oskarżonych za winnych zarzucanych im czynów i wymierzył im karę po 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 3 lata.
   
 8. Śledztwo przeciwko Janowi M. byłemu funkcjonariuszowi Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Jarocinie (S 67.2003.Zk).
  Śledztwo w tej sprawie zostało zakończone w dniu 07.10.2004 r.  skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Jarocinie. Jan M. - były funkcjonariusz Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Jarocinie został oskarżony o popełnienie zbrodni komunistycznej w okresie od dnia 06.04.1946 r. do dnia 10.04.1948 r. w Jarocinie, polegającej  na fizycznym i moralnym znęcaniu się nad trzema osobami przebywającymi w areszcie tego Urzędu: Mieczysławem H., Kazimierzem B. i Ignacym F. Jan M. działając wspólnie i porozumieniu z innymi funkcjonariuszami PUBP m. in. podczas wielokrotnych, kilkugodzinnych przesłuchań przeprowadzanych w różnych porach dnia i nocy bił pokrzywdzonych pięściami i różnymi twardymi przedmiotami, w tym pistoletem, kopał ich po całym ciele, jak też zmuszał do siedzenia na nodze od taboretu i jednoczesnego podnoszenia do góry rąk i jednej nogi. Sąd Rejonowy w Jarocinie postanowieniem z dnia 29.12.2005 r. umorzył postępowanie wobec śmierci oskarżonego.
   
 9. Śledztwo przeciwko Jerzemu B.  byłemu funkcjonariuszowi Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rawie Mazowieckiej (S 67.2002.Zk).
  Śledztwo w tej sprawie zostało zakończone w dniu 26.02.2003 r.  skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej. Jerzy B. - były funkcjonariusz Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rawie Mazowieckiej został oskarżony o popełnienie zbrodni komunistycznych w okresie od czerwca 1945 r. do września 1945 r. w Rawie Mazowieckiej, polegających na fizycznym znęcaniu się nad dwiema osobami przebywającymi w areszcie tego Urzędu: Eugeniuszem H. i Władysławem C. Jerzy B. wspólnie z innymi funkcjonariuszami PUBP w Rawie Mazowieckiej m. in. bił i kopał  pokrzywdzonych po całym ciele, rękami a także drewnianą pałką. Ponadto Jerzy B. został oskarżony o to, że na początku lipca 1945 r. w Rawie Mazowieckiej wziął udział w  pobiciu aresztowanego Wacława W. poprzez m. in. uderzanie go rękoma, kablem elektrycznym i nogą od krzesła po plecach i po głowie. Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej wyrokiem z dnia 21.01.2004 r. uznał oskarżonego za winnego zarzucanych mu czynów i wymierzył mu karę łączną 2-ch lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 3 lat.
   
 10. Śledztwo przeciwko Edwardowi F. byłemu funkcjonariuszowi Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łasku (S 63.2002.Zk).
  Śledztwo w tej sprawie zostało zakończone w dniu 14.11.2005 r.  skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Pabianicach. Edward F. - były funkcjonariusz Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łasku został oskarżony o popełnienie zbrodni komunistycznych w okresie od dnia 30.04.1953 r. do dnia 01.10.1953 r. w Pabianicach, polegających na fizycznym i moralnym znęcaniu się nad czterema osobami przebywającymi w areszcie tego Urzędu: Hieronimem K., Alfonsem B., Jerzym P. i Henrykiem A. Edward F. wspólnie z innymi funkcjonariuszami PUBP w Łasku m. in. bił pokrzywdzonych tzw. bykowcem po plecach, pięścią i ręką po twarzy, kopał po całym ciele, jak też zmuszał ich do długotrwałego siedzenia na taborecie z wyprostowanym kręgosłupem i rękoma ułożonymi na kolanach. Sąd Rejonowy w Pabianicach wyrokiem z dnia 27.04.2006 r. uznał oskarżonego za winnego zarzucanych mu czynów i wymierzył mu karę łączną 2-ch lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 5 lat.
   
 11. Śledztwo przeciwko Tadeuszowi K. byłemu funkcjonariuszowi Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Piotrkowie Trybunalskim (S 33.2002.Zk).
  Śledztwo w tej sprawie zostało zakończone w dniu 14.03.2003 r.  skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim. Tadeusz K. - były funkcjonariusz Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Piotrkowie Trybunalskim został oskarżony o popełnienie zbrodni komunistycznych w okresie od dnia 04.11.1950 r. do dnia 10.02.1951 r. w Piotrkowie Trybunalskim, polegających na fizycznym i moralnym znęcaniu się nad trzema osobami przebywającymi w areszcie tego Urzędu: Andrzejem M., Wiesławem F., Jerzym B. Tadeusz K. wspólnie z innymi funkcjonariuszami PUBP w Piotrkowie Trybunalskim  m. in. bił pokrzywdzonych pięściami po głowie, twarzy i całym ciele, jak też gumową pałką po piętach, a także kopał ich po całym ciele, w tym po głowie. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim wyrokiem z dnia 13.07.2004 r. uznał oskarżonego za winnego zarzucanych mu czynów i wymierzył mu karę łączną 2-ch lat pozbawienia wolności. Sąd nie znalazł podstaw do warunkowego zawieszenie wykonania orzeczonej kary.
   
 12. Śledztwo przeciwko Marianowi S., Mieczysławowi Z. i Stanisławowi J. byłym funkcjonariuszom Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kaliszu (S 4.2002.Zk).
  Śledztwo w tej sprawie zostało zakończone w dniu 30.04.2004 r.  skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Kaliszu. Marian S., Mieczysław Z. i Stanisław J. - byli funkcjonariusze Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kaliszu zostali oskarżeni o popełnienie zbrodni komunistycznych w okresie od dnia 26.02.1953 r. do dnia 10.05.1953 r. w Kaliszu, polegających na fizycznym i moralnym znęcaniu się nad 5-cioma uczniami Technikum Budowlanego, niesłusznie podejrzewanymi o działalność antykomunistyczną, przebywającymi w areszcie tego Urzędu: Januszem S., Januszem G., Jakubem D., Eugeniuszem W., Andrzejem J. Marian S., Mieczysław Z. i Stanisław J. działając wspólnie i porozumieniu ze sobą i innymi funkcjonariuszami tamtego Urzędu m. in. bili pokrzywdzonych pięściami, krzesłem i nogą od krzesła po całym ciele, jak też zmuszali do stania po kilkanaście godzin przesłuchań. Sąd Rejonowy w Kaliszu wyrokiem z dnia 01.02.2005 r.  uznał oskarżonych za winnych zarzucanych im czynów i wymierzył im następujące kary: Marianowi S. – 2 lata pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary  na 4 lata; Mieczysławowi Z. – 1 rok i 3 miesiące pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na 4 lata; Stanisławowi J. – 9 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na 4 lata.
   
 13. Śledztwo przeciwko Adamowi G. byłemu funkcjonariuszowi Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Jarocinie (S 15.2001.Zk).
  Śledztwo w tej sprawie zostało zakończone w dniu 02.10.2001 r.  skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Jarocinie. Adam G. - były funkcjonariusz Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Jarocinie został oskarżony o popełnienie zbrodni komunistycznych w okresie od dnia 19.10.1949 r. do 04.04.1950 r. w Jarocinie, polegających na fizycznym i moralnym znęcaniu się nad pięcioma osobami przebywającymi w areszcie tego Urzędu: Henrykiem A., Czesławem M., Edwardem P., Marianem B., Wincentym J. Adam G. wspólnie z innymi funkcjonariuszami PUBP w Jarocinie  m. in. bił pokrzywdzonych pięściami po całym ciele, w tym po głowie, jak też prętem i drewnianym kołkiem po łydkach i piętach. Sąd Rejonowy w Jarocinie postanowieniem z dnia 15.03.2005 r. umorzył postępowanie karne wobec Adama G. z uwagi na śmierć oskarżonego.
   
 14. Śledztwo przeciwko Tadeuszowi R. byłemu funkcjonariuszowi Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Wieluniu (S 16.2000.Zk).
  Śledztwo w tej sprawie zostało zakończone w dniu 04.12.2001 r.  skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Wieluniu. Tadeusz R. - były funkcjonariusz Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Wieluniu został oskarżony o popełnienie zbrodni komunistycznych w okresie od dnia 03.01.1947 r. do dnia 13.01.1949 r. w Wieluniu, polegających na fizycznym i moralnym znęcaniu się nad sześcioma osobami przebywającymi w areszcie tego Urzędu: Stefanem K., Franciszkiem G., Antonim T., Józefem M., Stanisławem P. i Janem J. Tadeusz R. wspólnie z innymi funkcjonariuszami PUBP w Wieluniu  m. in. bił pokrzywdzonych w czasie przesłuchań pięściami, pałkami i innymi narzędziami, w tym gumowym kablem, po całym ciele. Pokrzywdzony Antoni T. na skutek bicia podczas przesłuchań doznał uszkodzeń ciała i rozstroju zdrowia na okres co najmniej 20 dni. Sąd Rejonowy w Wieluniu wyrokiem z dnia 24.07.2002 r. uznał oskarżonego za winnego zarzucanych mu czynów i wymierzył mu karę łączną 2-ch lat pozbawienia wolności. Sąd nie znalazł podstaw do warunkowego zawieszenie wykonania orzeczonej kary.

 

do góry