Nawigacja

Oddziałowa Komisja w Łodzi stan na luty 2024 r.

Śledztwa zakończone skierowaniem aktu oskarżenia

Zbrodnie komunistyczne

 1. Śledztwo przeciwko Józefowi C., byłemu prokuratorowi Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi (S 55.2022.Zk).
  Śledztwo w tej sprawie zostało zakończone w dniu 25 lipca 2023 roku skierowaniem aktu oskarżenia do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko Józefowi C. Wyżej wymienionego oskarżono o popełnienie zbrodni komunistycznych stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości polegających na przekroczeniu swoich uprawnień w ten sposób, że w dniu 19 grudnia 1981 roku w Łodzi bezprawnie pozbawił wolności: Henryka D., Ludwika J. i Longina C. wydając postanowienie o ich tymczasowym aresztowaniu na okres jednego miesiąca, przypisując im zorganizowanie strajku powszechnego w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Łodzi w dniu 14 grudnia 1981 roku, mimo wprowadzenia stanu wojennego i objęcia tego zakładu pracy militaryzacją. Osoby pozbawione przez oskarżonego wolności nie popełniły w dniu 14 grudnia 1981 roku czynu zabronionego, co mogło stanowić podstawę podjęcia decyzji w przedmiocie ich tymczasowego aresztowania, gdyż tegoż dnia nie był jeszcze opublikowany dekret z dnia 12 grudnia 1981 roku o stanie wojennym. Zastosowanie wobec Henryka D., Ludwika J. i Longina C. tymczasowego aresztowania było zatem działaniem bezprawnym i stanowiło akt represji będący poważnym prześladowaniem z powodu prezentowanych przez pokrzywdzonych przekonań i poglądów społeczno-politycznych. Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie nie rozpoznał jeszcze tej sprawy.
   
 2. Śledztwo w sprawie przeciwko Henrykowi B., byłemu prokuratorowi Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi (S 52.2022.Zk).
  Śledztwo w tej sprawie zostało zakończone w dniu 11 grudnia 2023 roku skierowaniem aktu oskarżenia do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko byłemu prokuratorowi Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi Henrykowi B. Oskarżonemu zarzucono popełnienie zbrodni komunistycznych stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości, polegających na przekroczeniu swoich uprawnień w ten sposób, że w dniach od 28 stycznia do 12 lutego 1982 roku w Łodzi bezprawnie pozbawił wolności: Aleksandra M., Pawła N., Urszulę K., Jerzego C., Tomasza D. i Stanisława R., wydając postanowienia o ich tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy. Z analizy akt postępowań karnych prowadzonych przez oskarżonego wynika, że materiał dowodowy zgromadzony w sprawie przeciwko wyżej wymienionym osobom w sposób oczywisty nie dawał podstaw do przyjęcia, że popełnili oni jakiekolwiek przestępstwa polegające na rozpowszechnianiu ulotek zawierających fałszywe wiadomości, jak też ogłaszaniu informacji mogących wywołać niepokój publiczny. Zastosowanie wobec Aleksandra M., Pawła N., Urszuli K., Jerzego C., Tomasza D. i Stanisława R. tymczasowego aresztowania było działaniem bezprawnym i stanowiło akt represji będący poważnym prześladowaniem z powodu prezentowanych przez pokrzywdzonych przekonań i poglądów społeczno-politycznych. Sprawa pozostaje w toku przed Wojskowym Sądem Okręgowym w Warszawie.
   
 3. Śledztwo przeciwko Antoniemu M., byłemu funkcjonariuszowi plutonu lekkiego Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej w Kaliszu (S 22.2013.Zk).
  Śledztwo w tej sprawie zakończone zostało w dniu 18.12.2014 roku skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Kaliszu przeciwko Antoniemu M. Wyżej wymienionego oskarżono o to, że w bliżej nieustalonym dniu we wrześniu 1971 r., w Kaliszu dopuścił się zbrodni komunistycznej wobec Leszka G. polegającej na przekroczeniu uprawnień podczas wykonywania czynności służbowych w ten sposób, że w związku z uznaniem, iż pokrzywdzony śpiewając publicznie satyryczne piosenki dotyczące przywódców byłego ZSRR i PRL, wyszydzał ówczesny ustrój państwa polskiego, wielokrotnie uderzał go pałką służbową po całym ciele oraz kopał, czym spowodował u Leszka G. ciężki uszczerbek na zdrowiu pod postacią innego ciężkiego kalectwa. Antoni M. był funkcjonariuszem ZOMO w Kaliszu w okresie od 16.09.1969 r., do 20.10.1972 roku. Oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, twierdząc wbrew zgromadzonym dowodom, że w żaden sposób nie kojarzy zdarzenia opisanego w stawianym zarzucie. Oskarżonemu groziła kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. Sąd Rejonowy w Kaliszu uniewinnił Antoniego M. od popełnienia zarzucanego mu czynu. Mimo apelacji złożonej przez prokuratora IPN, Sąd Okręgowy w Kaliszu utrzymał w mocy zaskarżony wyrok.
   
 4. Śledztwo przeciwko Tadeuszowi D. byłemu Komendantowi Wojewódzkiemu Milicji Obywatelskiej w Płocku (S 26.2010.Zk).
  W dniu 23.05.2017 r. prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi skierował do Sądu Rejonowego w Płocku akt oskarżenia przeciwko Tadeuszowi D. - byłemu Komendantowi Wojewódzkiemu Milicji Obywatelskiej w Płocku. Tadeusz D. został oskarżony o popełnienie zbrodni komunistycznych stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości, które polegały na wydaniu w okresie od 12 do 16 grudnia 1981 r. decyzji o internowaniu wobec 80 działaczy ówczesnej legalnej opozycji z powołaniem jako podstawy prawnej tych decyzji dekretu o ochronie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego, w sytuacji kiedy taki akt prawny nie został prawnie opublikowany i nie obowiązywał. Oskarżony przyznał, że podpisywał decyzje o internowaniu w oparciu o dekret o stanie wojennym, będąc pewien, że jest to obowiązujący akt prawny. Oskarżonemu Tadeuszowi D. za popełnione czyny groziła kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. Sąd Rejonowy w Płocku umorzył postępowanie karne postanowieniem z dnia 14.02.2018 r.. wobec śmierci oskarżonego Tadeusza D.
   
 5. Śledztwo przeciwko Janowi B. i Bogdanowi K. byłym funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Kaliszu (S 64.2007.Zk).
  Śledztwo w tej sprawie zostało zakończone w dniu 16.04.2009 r. skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Kaliszu. Jan B. i Bogdan K. – byli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Kaliszu zostali oskarżeni o popełnienie trzech zbrodni komunistycznych w okresie od lipca lub sierpnia 1982 r. do listopada lub grudnia 1983 r. lub 1984 r. w Kaliszu, poprzez represje wobec działacza NSZZ „Solidarność” Fabiana K., polegające na znęcaniu się nad nim, groźbach pozbawienia życia i  bezprawne pozbawienie wolności. Sąd Rejonowy w Kaliszu postanowieniem z dnia 17.02.2010 r. uznając, że wyżej wymienieni dopuścili się zarzucanych im czynów, umorzył postępowanie karne wobec nich z uwagi na przedawnienie karalności zarzuconych przestępstw.
   
 6. Śledztwo przeciwko Władysławowi K. byłemu funkcjonariuszowi Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Ostrowie Wielkopolskim (S 72.2006.Zk).
  Śledztwo w tej sprawie zostało zakończone w dniu 29.12.2006 r.  skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim. Władysław K. – były funkcjonariusz Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Ostrowie Wielkopolskim został oskarżony o popełnienie zbrodni komunistycznej w okresie od dnia 14.08.1946 r. do dnia 30.08.1946 r. w Ostrowie Wielkopolskim, polegającej na fizycznym i moralnym znęcaniu się nad dwiema osobami przebywającymi w areszcie tego Urzędu: Władysławem P. i Mieczysławem N. Władysław K. wspólnie z innymi funkcjonariuszami PUBP w Ostrowie Wlkp. m. in. bił pokrzywdzonych gumową pałką po piętach, plecach i ramionach, a także przytrzaskiwał dłoń drzwiami od szafy. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim wyrokiem z dnia 22.03.2007 r. uznał obu oskarżonych za winnych zarzucanych im przestępstw i wymierzył im karę łączną po 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności nie znajdując podstaw do zawieszenia jej wykonania.
   
 7. Śledztwo przeciwko Sławomirowi P. i Henrykowi P. byłym funkcjonariuszom Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego dla miasta Łodzi (S 24.2006.Zk).
  Śledztwo w tej sprawie zostało zakończone w dniu 21.07.2006 r.  skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi. Sławomir P. i Henryk P. – byli funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego dla miasta Łodzi zostali oskarżeni o popełnienie zbrodni komunistycznych w okresie od dnia  17.09.1952 r. do  dnia 04.12.1952 r. w Łodzi polegających na fizycznym i moralnym znęcaniu się nad dwoma osobami przebywającymi w areszcie tego Urzędu: Eugeniuszem T. i Henryce R. Sławomir P. i Henryk P. działając wspólnie i porozumieniu ze sobą i innymi funkcjonariuszami UBP dla m. Łodzi  m. in. bili pokrzywdzonych rękami po twarzy i innych częściach ciała, przesłuchiwali ich przez wiele godzin bez przerwy o różnych porach dnia i nocy zmuszając ich przy tym do siedzenia na małym stołku. Wobec pokrzywdzonej Henryki R., która była w ciąży, wyżej wymienieni stosowali jej groźby bezprawne odebrania jej dziecka po porodzie. Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi wyrokiem z dnia 27.03.2008 r.  uznał oskarżonych za winnych zarzucanych im czynów i wymierzył im karę po 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 3 lata.
   
 8. Śledztwo przeciwko Janowi M. byłemu funkcjonariuszowi Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Jarocinie (S 67.2003.Zk).
  Śledztwo w tej sprawie zostało zakończone w dniu 07.10.2004 r.  skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Jarocinie. Jan M. – były funkcjonariusz Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Jarocinie został oskarżony o popełnienie zbrodni komunistycznej w okresie od dnia 06.04.1946 r. do dnia 10.04.1948 r. w Jarocinie, polegającej  na fizycznym i moralnym znęcaniu się nad trzema osobami przebywającymi w areszcie tego Urzędu: Mieczysławem H., Kazimierzem B. i Ignacym F. Jan M. działając wspólnie i porozumieniu z innymi funkcjonariuszami PUBP m. in. podczas wielokrotnych, kilkugodzinnych przesłuchań przeprowadzanych w różnych porach dnia i nocy bił pokrzywdzonych pięściami i różnymi twardymi przedmiotami, w tym pistoletem, kopał ich po całym ciele, jak też zmuszał do siedzenia na nodze od taboretu i jednoczesnego podnoszenia do góry rąk i jednej nogi. Sąd Rejonowy w Jarocinie postanowieniem z dnia 29.12.2005 r. umorzył postępowanie wobec śmierci oskarżonego.
   
 9. Śledztwo przeciwko Jerzemu B.  byłemu funkcjonariuszowi Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rawie Mazowieckiej (S 67.2002.Zk).
  Śledztwo w tej sprawie zostało zakończone w dniu 26.02.2003 r.  skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej. Jerzy B. – były funkcjonariusz Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rawie Mazowieckiej został oskarżony o popełnienie zbrodni komunistycznych w okresie od czerwca 1945 r. do września 1945 r. w Rawie Mazowieckiej, polegających na fizycznym znęcaniu się nad dwiema osobami przebywającymi w areszcie tego Urzędu: Eugeniuszem H. i Władysławem C. Jerzy B. wspólnie z innymi funkcjonariuszami PUBP w Rawie Mazowieckiej m. in. bił i kopał  pokrzywdzonych po całym ciele, rękami a także drewnianą pałką. Ponadto Jerzy B. został oskarżony o to, że na początku lipca 1945 r. w Rawie Mazowieckiej wziął udział w  pobiciu aresztowanego Wacława W. poprzez m. in. uderzanie go rękoma, kablem elektrycznym i nogą od krzesła po plecach i po głowie. Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej wyrokiem z dnia 21.01.2004 r. uznał oskarżonego za winnego zarzucanych mu czynów i wymierzył mu karę łączną 2-ch lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 3 lat.
   
 10. Śledztwo przeciwko Edwardowi F. byłemu funkcjonariuszowi Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łasku (S 63.2002.Zk).
  Śledztwo w tej sprawie zostało zakończone w dniu 14.11.2005 r.  skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Pabianicach. Edward F. – były funkcjonariusz Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łasku został oskarżony o popełnienie zbrodni komunistycznych w okresie od dnia 30.04.1953 r. do dnia 1.10.1953 r. w Pabianicach, polegających na fizycznym i moralnym znęcaniu się nad czterema osobami przebywającymi w areszcie tego Urzędu: Hieronimem K., Alfonsem B., Jerzym P. i Henrykiem A. Edward F. wspólnie z innymi funkcjonariuszami PUBP w Łasku m. in. bił pokrzywdzonych tzw. bykowcem po plecach, pięścią i ręką po twarzy, kopał po całym ciele, jak też zmuszał ich do długotrwałego siedzenia na taborecie z wyprostowanym kręgosłupem i rękoma ułożonymi na kolanach. Sąd Rejonowy w Pabianicach wyrokiem z dnia 27.04.2006 r. uznał oskarżonego za winnego zarzucanych mu czynów i wymierzył mu karę łączną 2-ch lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 5 lat.
   
 11. Śledztwo przeciwko Tadeuszowi K. byłemu funkcjonariuszowi Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Piotrkowie Trybunalskim (S 33.2002.Zk).
  Śledztwo w tej sprawie zostało zakończone w dniu 14.03.2003 r.  skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim. Tadeusz K. – były funkcjonariusz Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Piotrkowie Trybunalskim został oskarżony o popełnienie zbrodni komunistycznych w okresie od dnia 4.11.1950 r. do dnia 10.02.1951 r. w Piotrkowie Trybunalskim, polegających na fizycznym i moralnym znęcaniu się nad trzema osobami przebywającymi w areszcie tego Urzędu: Andrzejem M., Wiesławem F., Jerzym B. Tadeusz K. wspólnie z innymi funkcjonariuszami PUBP w Piotrkowie Trybunalskim  m. in. bił pokrzywdzonych pięściami po głowie, twarzy i całym ciele, jak też gumową pałką po piętach, a także kopał ich po całym ciele, w tym po głowie. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim wyrokiem z dnia 13.07.2004 r. uznał oskarżonego za winnego zarzucanych mu czynów i wymierzył mu karę łączną 2-ch lat pozbawienia wolności. Sąd nie znalazł podstaw do warunkowego zawieszenie wykonania orzeczonej kary.
   
 12. Śledztwo przeciwko Marianowi S., Mieczysławowi Z. i Stanisławowi J. byłym funkcjonariuszom Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kaliszu (S 4.2002.Zk).
  Śledztwo w tej sprawie zostało zakończone w dniu 30.04.2004 r.  skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Kaliszu. Marian S., Mieczysław Z. i Stanisław J. – byli funkcjonariusze Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kaliszu zostali oskarżeni o popełnienie zbrodni komunistycznych w okresie od dnia 26.02.1953 r. do dnia 10.05.1953 r. w Kaliszu, polegających na fizycznym i moralnym znęcaniu się nad 5-cioma uczniami Technikum Budowlanego, niesłusznie podejrzewanymi o działalność antykomunistyczną, przebywającymi w areszcie tego Urzędu: Januszem S., Januszem G., Jakubem D., Eugeniuszem W., Andrzejem J. Marian S., Mieczysław Z. i Stanisław J. działając wspólnie i porozumieniu ze sobą i innymi funkcjonariuszami tamtego Urzędu m. in. bili pokrzywdzonych pięściami, krzesłem i nogą od krzesła po całym ciele, jak też zmuszali do stania po kilkanaście godzin przesłuchań. Sąd Rejonowy w Kaliszu wyrokiem z dnia 1.02.2005 r.  uznał oskarżonych za winnych zarzucanych im czynów i wymierzył im następujące kary: Marianowi S. – 2 lata pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary  na 4 lata; Mieczysławowi Z. – 1 rok i 3 miesiące pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na 4 lata; Stanisławowi J. – 9 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na 4 lata.
   
 13. Śledztwo przeciwko Adamowi G. byłemu funkcjonariuszowi Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Jarocinie (S 15.2001.Zk).
  Śledztwo w tej sprawie zostało zakończone w dniu 02.10.2001 r.  skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Jarocinie. Adam G. – były funkcjonariusz Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Jarocinie został oskarżony o popełnienie zbrodni komunistycznych w okresie od dnia 19.10.1949 r. do 04.04.1950 r. w Jarocinie, polegających na fizycznym i moralnym znęcaniu się nad pięcioma osobami przebywającymi w areszcie tego Urzędu: Henrykiem A., Czesławem M., Edwardem P., Marianem B., Wincentym J. Adam G. wspólnie z innymi funkcjonariuszami PUBP w Jarocinie  m. in. bił pokrzywdzonych pięściami po całym ciele, w tym po głowie, jak też prętem i drewnianym kołkiem po łydkach i piętach. Sąd Rejonowy w Jarocinie postanowieniem z dnia 15.03.2005 r. umorzył postępowanie karne wobec Adama G. z uwagi na śmierć oskarżonego.
   
 14. Śledztwo przeciwko Tadeuszowi R. byłemu funkcjonariuszowi Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Wieluniu (S 16.2000.Zk).
  Śledztwo w tej sprawie zostało zakończone w dniu 04.12.2001 r.  skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Wieluniu. Tadeusz R. – były funkcjonariusz Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Wieluniu został oskarżony o popełnienie zbrodni komunistycznych w okresie od dnia 03.01.1947 r. do dnia 13.01.1949 r. w Wieluniu, polegających na fizycznym i moralnym znęcaniu się nad sześcioma osobami przebywającymi w areszcie tego Urzędu: Stefanem K., Franciszkiem G., Antonim T., Józefem M., Stanisławem P. i Janem J. Tadeusz R. wspólnie z innymi funkcjonariuszami PUBP w Wieluniu  m. in. bił pokrzywdzonych w czasie przesłuchań pięściami, pałkami i innymi narzędziami, w tym gumowym kablem, po całym ciele. Pokrzywdzony Antoni T. na skutek bicia podczas przesłuchań doznał uszkodzeń ciała i rozstroju zdrowia na okres co najmniej 20 dni. Sąd Rejonowy w Wieluniu wyrokiem z dnia 24.07.2002 r. uznał oskarżonego za winnego zarzucanych mu czynów i wymierzył mu karę łączną 2-ch lat pozbawienia wolności. Sąd nie znalazł podstaw do warunkowego zawieszenie wykonania orzeczonej kary.

 

do góry