Nawigacja

Aktualności

Nagroda Świadek Historii/The Witness of History (dla osób i organizacji spoza Polski) – VIII edycja

Instytut Pamięci Narodowej ogłasza ósmą edycję międzynarodowej nagrody „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski. Jest to honorowe wyróżnienie, ustanowione w 2009 r. przez Prezesa IPN i przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej. Otrzymują je osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierające IPN w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym i naukowym.

ENGLISH

Wśród dotychczasowych laureatów znaleźli się m.in. się płk Weronika Sebastianowicz – żołnierz AK i łagierniczka, działaczka Związku Polaków na Białorusi i prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi, Henricus van Tilbeurgh, mieszkający w Holandii twórca fundacji „Wojtek –polscy wyzwoliciele na wszystkich frontach” i posiadacz największej na świecie prywatnej kolekcji związanej z Polskimi Siłami Zbrojnymi na Zachodzie, Jerzy Wójcicki, działacz polskiej mniejszości w Winnicy na Ukrainie, Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce – dokumentujący historię Polski i Polonii, Fundacja Muzeum Pamięci 2 Korpusu Polskiego we Włoszech, János Tischler – historyk węgierski, zasłużony w pielęgnowaniu pamięci historycznej o Polsce i Polakach na Węgrzech, Marco Patricelli – propagator polskiej historii, m.in. autor pierwszej biografii Witolda Pileckiego, ks. Zdzisław Malczewski, aktywny działacz wśród Polonii brazylijskiej stworzył Braspol – największą organizację polonijną w Brazylii, Zjednoczenie Polskie w Johannesburgu – od czasów powojennych nieprzerwanie dbające o podtrzymywanie i propagowanie polskiej tradycji historycznej w RPA.

Zapraszamy do zgłaszania osób i instytucji spoza Polski, szczególnie zaangażowanych w pielęgnowanie polskiej pamięci historycznej, dbających o zachowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o historii najnowszej naszego kraju oraz odkrywanie zapomnianych faktów czy osób zasłużonych dla Narodu Polskiego. Laureatem nagrody może zostać osoba niemająca polskiego pochodzenia. Wnioskować można także o uhonorowanie pośmiertne.

Opis, w objętości do 3 stron, powinien uwzględniać działania mające na celu pielęgnowanie pamięci historycznej o Polsce i Polakach poza granicami naszego kraju oraz wspierające IPN w realizacji działalności w obszarach: edukacyjnym, naukowym i wydawniczym. Przykładem takiej działalności jest gromadzenie pamiątek związanych z naszą historią, poszukiwanie, zbieranie i archiwizowanie dokumentów jej dotyczących, opieka nad cmentarzami czy pomnikami, projekty popularyzujące dzieje najnowsze Polski itp. Instytut Pamięci Narodowej, zgodnie z ustawą o IPN z dn. 18.12.1998 r., zajmuje się wydarzeniami z najnowszej historii Polski, szczególnie epoką, w której Polacy walczyli z totalitaryzmami. W związku z tym nagradzane są działania dotyczące okresu pomiędzy 8 listopada 1917 r. a 31 lipca 1990 r.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać dane kandydata, opis jego zasług  uzasadniających przyznanie nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających osiągnięcia kandydata. Do wniosku należy dołączyć zgodę kandydata na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatów zgłaszanych pośmiertnie). Wyłącznie pisemne zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 17 czerwca 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej
Biuro Edukacji Narodowej
ul. Janusza Kurtyki 1 
02-676 Warszawa

(„Świadek Historii”)

Ogłoszenie nazwisk (lub nazw) laureatów nastąpi w październiku 2022 r.

W sprawie nagrody można również kontaktować się z Katarzyną Miśkiewicz, pisząc na adres: swiadek.historii@ipn.gov.pl.

Zasady przyznawania nagrody „Świadek Historii” – PLIK DO POBRANIA

ZGŁOSZENIE OSÓB – PLIKI DO POBRANIA

ZGŁOSZENIE ORGANIZACJI I INSTYTUCJI – PLIKI DO POBRANIA

do góry