Nawigacja

Aktualności

CALL FOR PAPERS: Ogólnopolska konferencja naukowa „Summum ius, summa iniura”. Rola sądownictwa specjalnego w procesie utrwalania władzy komunistycznej w Polsce w latach 1944–1956, Łódź, 28-29 maja 2024 r. (zgłoszenia przyjmujemy do 20 marca 2024 r.).

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi ma zaszczyt zaprosić do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Summum ius, summa iniura”. Rola sądownictwa specjalnego w procesie utrwalania władzy komunistycznej w Polsce w latach 1944 – 1956, która odbędzie się w Łodzi w dniach 28-29 maja 2024 r.

Celem niniejszej konferencji jest ukazanie w szerokim spectrum sądownictwa specjalnego kształtowanego na wzór sowiecki w latach 1944-1956. Nadto wskazanie jego znaczenia, początkowo dla instalowania, a później utrwalania władzy komunistycznej w Polsce. Tak zarysowany temat konferencji, pozwoli nie tylko na podsumowanie stanu badań, ale także stanie się polem do ożywionej dyskusji prelegentów zarówno historyków jak i prawników. Różnorodna tematyka wystąpień przyczyni się do wyjścia poza główny nurt badań, skupiony wokół funkcjonowania wojskowych sądów rejonowych. Z uwagi na liczne publikacje w tym zakresie organizatorzy postanowili wyłączyć z rozważań konferencyjnych ww. tematykę, nie oznacza to jednak niemożności zaakceptowania referatów, w których konieczne jest marginalne nawiązanie do działalności wojskowych sądów rejonowych np. w kontekście porównawczym.

Proponowane obszary badawcze wystąpień winny oscylować wokół zagadnień związanych z funkcjonowaniem, rolą i znaczeniem Wojskowego Sądu PKP, Wojskowego Sądu KBW, sądów doraźnych KBW, specjalnych sądów karnych, a także Najwyższego Trybunału Narodowego oraz Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym. Wśród proponowanych zagadnień znajdują się również kwestie związane z działalnością prokuratur, a także roli i statusu sędziów, którzy orzekali na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Organizatorzy mają nadzieję, że ustalenia poczynione przez uczestników pozwolą także na scharakteryzowanie przepisów, przede wszystkim w obszarze prawa karnego, które w rękach sędziów stawały się skutecznym narzędziem do realizacji celu, jakim było sankcjonowanie „terroru”.

Czas wystąpień: 20 minut.

Termin zgłoszenia: 20 marca 2024 r.

Wraz ze zgłoszeniem na konferencję prosimy o nadesłanie abstraktu (500- 1000 znaków ze spacjami).

Miejsce konferencji: Hotel Ambasador-Centrum, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 29, 90-307 Łódź.

Udział w konferencji jest nieodpłatny, od uczestników nie będzie pobierana opłata konferencyjna. Organizatorzy pokrywają koszty przyjazdu i zakwaterowania uczestników
(pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej rozliczają swój pobyt w ramach delegacji służbowych).

Organizatorzy informują, że zastrzegają sobie możliwość doboru referatów w przypadku dużej ilości zgłoszeń.

Zgłoszenia i wszelkie pytania prosimy kierować na adresy e-mail organizatorów konferencji:

- dr Katarzyna Gruszka, e-mail: katarzyna.gruszka@ipn.gov.pl

- Paweł Wąs, e-mail: pawel.was@ipn.gov.pl

Planowana jest publikacja pokonferencyjna w formie tomu studiów.

do góry